Twee winkels, klein of groot, mooier maken en of moderner, beide zijn druk bezig met de verbouwing:

“De iene docht it yn twa dagen, de oare is der wat langer mei dwaande. Yn alle gefallen, it is in positive saak foar ús doarp!”