ANBI gegevens

 

Agenda

ANBI gegevens Stichting Dorpshuis Scharnegoutum

 

 1. Naam en doelstelling

De Stichting Dorpshuis Scharnegoutum, Legedyk 43, 8629 RL Scharnegoutum, RSIN/fiscaal nummer ANBI 36.93.260, heeft ten doel: het faciliteren en stimuleren van activiteiten in en rond het dorpshuis te Scharnegoutum en Loënga ten behoeve van de inwoners van Scharnegoutum en Loënga en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel van Friesland te Leeuwarden onder nummer 41000007.

 

 1. Beleid(splan)

a. Het beleid van de Stichting Dorpshuis Scharnegoutum is gericht op het duurzaam in standhouden van een dorpshuis als ontmoetingsplaats
Dit niet alleen door middel van het bieden van ruimte aan verenigingen die activiteiten ontwikkelen op sociaal en cultureel terrein maar ook het als dorpshuis zelf ontwikkelen en aanbieden van sociale – en culturele activiteiten voor jong tot oud.

Een aanbod van activiteiten die een bijdrage leveren aan de sociale leefbaarheid in het dorp en haar inwoners is hierbij uitgangspunt.

Zelfwerkzaamheid is de basis voor het duurzaam in stand houden van het dorpshuis. Hierbij moet voortdurend sprake zijn van een win-win situatie. De inwoners van Scharnegoutum zullen zich op vrijwillige basis, zowel in verenigingsverband als individueel, in blijven zetten voor het duurzaam in stand houden van het dorpshuis.

b. Vaste gebruikers worden structureel betrokken bij de beleidsvorming aangaande gebruik, inrichting, planning en indeling van beschikbare ruimten. Verenigingen en instellingen op sociaal cultureel terrein die samen met en voor inwoners uit eigen dorp activiteiten organiseren hebben voorrang bij huren ruimten.

c. De werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie van het dorpshuis worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd.
Er zal blijvend aandacht zijn voor het beschikbaar zijn van vrijwilligers. Belangrijke kerntaken van vrijwilligers zijn; beheer, organiseren eigen activiteiten, onderhoud, bediening en schoonmaken. Het vrijwilligersbeleid blijft gericht op het vrijwilligers optimaal ondersteunen bij de uitvoering van de taken. Vrijwilligers gericht in te zetten bij de vaste terugkerende activiteiten met daarnaast vrijwilligers die beschikbaar zijn voor eenmalige en specifieke activiteiten en werkzaamheden is hierbij uitgangspunt.

 d. Het financiële beleid is gericht op het duurzaam realiseren van een gezonde exploitatie van het dorpshuis.
Realisatie van deze beleidsdoelstelling zal plaats moeten vinden zonder dat de bij a, b en c genoemde punten in het geding komen.

 

 1. Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst, maar werkt volledig met vrijwilligers.

 

 1. Activiteiten 2020

Naast het beschikbaar stellen van ruimtes aan talrijke verenigingen uit Scharnegoutum en Loënga heeft de Stichting in 2019 de volgende activiteiten zelf georganiseerd.

Als gevolg van het coronavirus zijn noodgedwongen diverse activiteiten niet doorgegaan. Het dorpshuis was vanaf 14 maart tot ongeveer begin september en daarna vanaf 14 oktober gesloten.

 1. Nieuwjaarsnacht op 1 januari.
 2. Biljarttoernooi op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 januari i.s.m. een commissie uit de biljartclubs.
 3. Klaverjassen op vrijdagavonden 17 januari,14 februari en 13 maart.
 4. Toneel Anna en ús Heit op zaterdagavond 18 januari.
 5. Dansavond 70/80 op zaterdagavond 25 januari
 6. Salonmiddag op woensdag 5 februari met muzikant Gerk Venema
 7. Lezing door vogelkenner Jan de Jong op zaterdagmiddag 8 februari.
 8. Damtoernooi op zaterdag 15 februari.
 9. Stamppotbuffet op vrijdag 21 februari.
 10. Onderling biljarttoernooi op vrijdagavond 28 februari.
 11. Pubquiz op zaterdagvond 29 februari.
 12. Concert korps op zondagmiddag 1 maart.
 13. Swette Kids Disco door D.J. Baggel op vrijdagavond 6 maart.
 14. Lezing palingvisserij/-handel door Joh .Hobma op zaterdagmiddag 7 maart.
 15. Muziekbeestje voor de leeftijden 2,5 tot 7 jaar op woensdagochtend 14 oktober.

 

 1. Balans per 31 december 2018, 2019 en 2020

Omschrijving

2018

2018

2020

 

ACTIVA

 

 

 

Vaste activa

46.277

42.194

36.637

Vlottende activa

14.948

11.033

4.250

Liquide middelen

171.967

203.114

223.727

 

233.192

256.341

264.614

PASSIVA

 

 

 

Eigen vermogen

207.912

230.618

238.744

Voorziening groot onderhoud

17.500

21.000

23.651

Vreemd vermogen kort

7.780

4.723

2.219

 

233.192

256.341

264.614

   1. Staat van baten en lasten 2018, 2019 en 2020

   Omschrijving

   2018

   2019

   2020

    

   BATEN

    

    

    

    

    

    

   Omzet horeca

   78.215

    

   51.089

    

   24.511

    

   Inkoop horeca

   30.482

    

   18.538

    

   8.375

    

    

    

   47.733

    

   32.551

    

   16.136

   Huren

   26.114

    

   28.239

    

   21.228

    

   Kaartverkoop

   1.561

    

   321

    

   661

    

    

    

   27.675

    

   28.560

    

   21.889

    

    

   75.408

    

   61.111

    

   38.025

   LASTEN

    

    

    

    

    

    

   Kosten vrijwilligers

   7.339

    

   5.890

    

   2.731

    

   Huisvestingskosten

   20.130

    

   19.682

    

   17.207

    

   Algemene kosten

   6.256

    

   5.554

    

   4.156

    

   Activiteiten

   5.785

    

   608

    

   329

    

   Niet te verrekenen BTW

   325

    

   1.268

    

   801

    

   Afschrijvingen

   13.642

    

   8.913

    

   8.734

    

    

    

   53.477

    

   41.915

    

   33.958

   Bedrijfsresultaat

    

   21.931

    

   21.931

    

   4.067

   Diverse baten/lasten

   0

    

   3.500

    

   4.049

    

   Rentebaten

   10

    

   10

    

   10

    

    

    

   10

    

   3.510

    

   4.059

   Resultaat

    

   21.941

    

   22.706

    

   8.126