Verenigingen

 

Contact

Verenigingen

gevestigd in ons dorp

Badminton Club
Biljartvereniging Scharnegoutum

De competitiewedstrijden zijn op donderdagavond in de bar van dorpshuis It Swettehûs en beginnen om 19.00 uur.
Doel van de vereniging is het biljartniveau van de leden op een hoger peil te brengen, zonder dat daarbij de gezelligheid verloren gaat.
De vereniging is opgericht in 1955 en telt 18 leden.

 

Voorzitter:
Rinus de Schiffart
06-57842398

Penningmeester:
Stefan van der Molen
06-19480375

Wedstrijdleider:
Pieter Paulusma
06-49856298

Biljartvereniging De Lakenkrakers

Opgericht in 1977 met een huidig aantal leden van 18 mannen.
We zijn een vereniging die houdt van tradities en een van deze tradities is een jaarlijks uitstapje naar Terschelling. Er is ruimte voor nieuwe leden en hiervoor kunt u contact opnemen met één van onderstaande leden. De competitiewedstrijden zijn op dinsdagavond in de bar van het MFA It Swettehûs en beginnen om 19.30 uur

Bestuur:

Voorzitter:
Jan Bouwmeester
06-13100850
janbouwmeester@ziggo.nl

Secretaris:
Jan de Vries
0515-412051

Penningmeester:
Haitze Wiersma
06-15496604
h.wiersma@zonnet.nl

Wedstrijdleider:
Thomas de Vries
06-23355427

Damclub De Stadige Strikers

Foarsitter: Cor Kooistra
Skriuwer: Bauke Bos
Ponghâlder: Ype Boelens

www.stadigestrikers.nl

De Skearnetikkers

We verwelkomen je graag bij Tennisvereniging De Skearnetikkers. Een gezellige tennisvereniging in het dorp Scharnegoutum.
Ons tennispark bestaat uit 3 gravelbanen die jaarlijks vanaf het begin van het seizoen in uitstekende staat verkeren. Onze vereniging telt ongeveer 120 leden, waarvan de laatste jaren de jeugdleden erg toenemen.  Zowel voor jeugd als senioren zijn er mogelijkheden voor zowel tennisles, competitie of vrij spelen. Wil je in contact komen met andere spelers ook dan zijn de tennislessen leuk om aan mee te doen. Of je doet mee aan de activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden.  Mocht je een keer alleen een balletje willen slaan dan kun je gebruik maken van het tenniskanon.

Al onze contactgegevens zijn te vinden op onze site www.skearnetikkers.nl

 

Gymnastiek vereniging Sport Staal Spieren

SSS staat voor Sport Staalt Spieren, want van gymnastiek word je niet alleen lenig maar ook sterk!

In sporthal Wardy aan de Fleardyk wordt er wekelijks door verschillende groepen getraind op allerlei toestellen. We bieden lessen aan zoals: peuter en kleutergym, Freerunning voor jongens en meiden, gymnastiek voor alle leeftijden van jong tot aan dames.

Daarnaast worden er gedurende het jaar verschillende competities en toernooien georganiseerd waarin we mee turnen.

Kijk voor verdere info op de website van SSS.

https://sss-scharnegoutum.nl/info

Bestuursgegevens:
Voorzitter: Betty Gietema
E-mail gymclubsss@gmail.com

Secretariaat: vacature (oude was Harmanna van der Meer)
E-mail gymclubsss@gmail.com

Penningmeester: vacature (oude was Anita Miedema)
E-mail gymclubsss@gmail.com

Jeu De Boule Krekt sa´t Rôlet

Opgericht in 1988 Aantal leden 40 Contributie € 15.00 per persoon of
€ 25.00 per echtpaar. Training en competitie op woensdagmiddag van 14.00 ur tot 17.00 uur op het sportveld. Van begin mei tot eind september.

Dit is de jongste sportvereniging van Scharnegoutum. Het is een prachtige sport die uit Frankrijk is komen overwaaien. Hij wordt door veel ouderen beoefend, maar ook de jongeren zijn van harte welkom. In de winter komt ook de variant van jeu de boules, het zogenaamde KOERSBAL. Deze sport beoefenen we in de Elim. Er wordt een lange mat uitgerold en er is een klein rood balletje wat eerst wordt gegooid. Hierna moet men met dikkere platte ballen zo dicht mogelijk in de buurt komen. Wie er het dichts bij zit heeft gewonnen. Heeft u interesse of wilt u meer weten u bent van harte welkom

Voorzitter : M. Harder Waldastrjitte 27 417581
Secretaris : Tj. Postma-Postma Sint Martensdyk 22 411157
Penningmeester : P. Zeilstra Glastra van Loonstrjitte 9 415353

Klaverjassen

In Scharnegoutum wordt in de herfst en winter op twee plaatsen gelegenheid gegeven om te klaverjassen.
In dorshuis Elim wordt een kleine competitie gehoudenen en ook in de sportcantine bij desportvelden. Er wordt op beide plaatsen alleen maar gezellig gekaart, dus niet met het mes op tafel.
Er zijn meestal zo’n 60 liefhebbers aanwezig.

Het wordt georganiseerd door Rikus Grondsma, tel 419260 en Theo Boorsma, tel 414138 . De sponsors zijn Autoschade Klaas van Kalsbeek, supportersclub “Scharnegoutum” en de beheerstichting Sportkantine Buitensport. De inleg is € 6.00. Voor leden supportersclub €.5.00.
Er zijn alleen vlees prijzen.

K.V. De Lytse Stuit

Keatsferiening De Lytse Stuit

Kaatsvereniging voor Scharnegoutum en omstreken.

Gedurende het kaatsseizoen organiseren we regelmatig kaatspartijen voor onze leden, zowel jeugd als volwassenen.

Keatsferiening De Lytse Stuit is aangesloten bij de Fedratie Sneek e.o.. Jaarlijks ontvangen we dan ook de jeugdleden uit het gebied van onze federatie voor een kaatsmiddag en -avond en organiseren we de ‘De Vries partij’ – federatie partij voor volwassenen in diverse categorieën.

Keatsferiening De Lytse Stuit is ook aangesloten bij de KNKB en organiseert ieder seizoen een paar partijen voor verschillende categorieën.

Wekelijks in het seizoen kaatsen de volwassenen hun competitiepotjes op maandagavond. De jeugd is op dinsdagavond actief met trainen en competitie.

Meer informatie:

Sportstichting De Kromme Tille

Opgericht in 1998

De beheerstichting heeft tot doel, het behereb van de kantine en andere gebouwen op de sportvelden.

Voorzitter : Fetze Gaastra (vacant)
Secretaris : Fetze Gaastra Fleardyk 31a 421884
Penningmeester : Theewis Wiersma
Tanialeane 4 Boazum 521795
Wiebe Cnossen
Menno Wispelwey M. de Jongstr. 1 411827
Reindert Oosterbaan
Gerald Dotinga

Swette Switters
V.V. Scharnegoutum'70
"War Dy" Beheersstichting

De Beheersstichting “War Dy” heeft ten doel het beheren van de sportzaal “War Dy” en de exploitatie van dit grote sportcomplex. Het pand is eigendom van de gemeente Súdwest-Fryslân. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verhuren van de zaken die onder beheer van de stichting vallen en eventueel aangevuld met subsidies uit openbare kassen, donaties, schenkingen etc. Er is een beheersstichting opgericht omdat meerdere verenigingen gebruik maken van het sportcomplex “War Dy” en de stichting als een onafhankelijke , overkoepelende organisatie fungeert.

Bestuur

Voorzitter :
Erik Zeilstra
De Terp 3
06-11450913
zeilstra3@home.nl

Secretaris :
Gerry Visser
Koarte Achte 10
gerryvisser@ziggo.nl

Penningmeester :
Rients de Jong
Trekskûte 18
rientsdejong@ziggo.nl

Algemene zaken:
Ronny Zijlstra
W Santemastrj 32
06-14811203
rjzijlstra5@gmail.com

Lubbert van der Laan
Lange Achte 42
411356
fam.vdlaan@hotmail.com

 

CBS Op 'e Hichte
E.H.B.O vereniging Scharnegoutum
De Brûskoppen
De Laatste Eer Uitvaartvereniging

De uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Scharnegoutum/Loenga is
begin vorige eeuw ontstaan uit burenplicht.

In de loop van de tijd is er veel veranderd; wat altijd hetzelfde is gebleven, is de verzorging van een uitvaart van leden op de meest waardige wijze, overeenkomstig hun wensen en zonder winstoogmerk. Wij verdienen niet aan onze leden. De praktijk wijst uit dat de nabestaanden het “eigene van de vereniging” en de manier waarop invulling wordt gegeven aan de uitvaart, erg waarderen. Inwoners van Scharnegoutum/Loenga kunnen lid worden van “De Laatste Eer”. Leden die verhuizen kunnen gewoon lid blijven.

De leden (vanaf 18 jaar) betalen een jaarlijkse contributie van €20,00 (2020). Kinderen tot 18 jaar (van leden) zijn gratis lid. Is een van beide ouders lid dan zijn de kinderen voor 50% lid, mits aangemeld. Op latere leeftijd lid worden is ook mogelijk, maar dan is wel inschrijfgeld verschuldigd of men heeft als nieuw lid zonder inschrijfgeld recht op een bepaald percentage van de dan geldende ledenkorting.

De vergoeding, als een lid komt te overlijden, wordt in mindering gebracht op de eindafrekening. Deze bedraagt heden €1000,00. Wordt de uitvaart van een elders wonend lid door een andere vereniging of organisatie verzorgd, ook dan wordt de ledenkorting op de eindafrekening in mindering gebracht, mits gemeld bij onze vereniging of onze uitvaartverzorger. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Vaak wordt de vraag gesteld “waarom is het nuttig om lid te worden” van de uitvaartvereniging omdat de ledenkorting maar €1000,00 is en dit staat niet in verhouding tot de totale kosten.

De ledenkorting dekt niet alle kosten van de uitvaart. Deze bedragen momenteel gemiddeld tussen de drie en vijf duizend euro, afhankelijk van de gebruikte diensten en uitvoering van de uitvaart (exclusief kosten graf en -steen). Er zijn echter prima mogelijkheden tot bijverzekeren via een uitvaartverzekering. Een verzekering die een geldbedrag uitkeert (Kapitaalverzekering) is in combinatie met het lidmaatschap van de vereniging het beste.

Zoals bovengenoemd is onze vereniging een vereniging zonder winstoogmerk, dat wil zeggen in vergelijking met commerciële
uitvaartondernemingen en verzekeringen worden er andere tarieven gehanteerd. Dit kan op de eindafrekening een verschil geven tussen de €1000,00 en €2000,00, mits de vereniging de uitvaart zelf verzorgd.

De uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Scharnegoutum/Loenga streeft naar kwaliteit, integriteit en gedegen zorg voor de overledene en de nabestaanden. Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen maar houden ook zeker oude tradities in ere. Onze uitvaartverzorger is bekend met plaatselijke gebruiken en rituelen. Hij vezorgt de uitvaart rustig en vakkundig, met oog voor details en grote betrokkenheid voor de nabestaanden. Uiteraard staan daarbij uw wensen centraal. Onze ervaren en gediplomeerde uitvaartverzorgers dhr M. Heslinga, E. de Vries en L. Boermans staan dag en nacht voor u klaar om u met raad en daad terzijde te staan na het overlijden van een dierbare.

Contact opnemen kan via: secretarisdle@outlook.com

Fanfare Swettewyn

Nadere info volgt.

Graag Dien
‘Omzien n0aar elkaar’ is een goed motto dat binnen én buiten de kerk past. Het is in deze tijd van crisis en individualisme belangrijk om iets voor een ander te doen, bijv. steun geven bij ziekte of ouderdom. Soms redden mensen het zelf niet en weten ze niet wie ze kunnen vragen voor hulp.
We gaan vanuit de kerk van Scharnegoutum Loënga c.a. en ondersteuning van het dorpsbelang met het oog op dit motto een soort klussendienst opzetten. De naam van dit project is “Graach dien!” (Graag gedaan): Het gaat om vrijwilligerswerk dat graag gedaan wordt voor een ander.
Wij vragen op de onderstaande lijst wat u of jij wilt en kunt doen voor een dorpsgenoot. Vervolgens gaan we inventariseren waar hulp nodig is. Vraag en aanbod van de klussen worden gecoördineerd en mensen worden met elkaar in contact gebracht. Op deze manier kunnen mensen elkaar helpen door de zorg voor mensen in je omgeving samen te dragen. Er vindt na opgave altijd eerst overleg plaats of, wanneer en hoe vaak mensen beschikbaar zijn.
Graag de rondjes invullen die van toepassing zijn, ook als u eenmalig iets kunt en wilt doen.
Iedereen die dit een goed initiatief vindt, ook jongeren, worden van harte uitgenodigd zich aan te melden bij ‘Graach dien’.

 

Vragenlijst

Naam/ Fam. :
Adres :
Telefoonnummer :
Emailadres :
Dit formulier kan met meerdere gezinsleden ingevuld worden, vermeld dan de naam erbij.

Vrijwilligerswerk voor een ander: “Graach dien!”

O Bezoeken mensen in de wijk
O Klussen doen voor oudere of zieke mensen in het dorp, bijv.
O Tuinwerk
O Technische klussen
O Computerwerk
O Administratieve/ financiële ondersteuning
O Autorijden
O Boodschappen doen
O Iets anders, nl. ………

Deze lijst graag inleveren bij Baukje de Groot, Zwettewei 11. Via de mail: baukjedg@gmail.com. Bij haar zijn ook nieuwe lijsten verkrijgbaar.

Alvast hartelijk bedankt voor het invullen!

Krite
Martens Cantorij

De Martens Cantorij – voor iedereen die van zingen houdt!

De Martens Cantorij is een gemengd koor met een regionale uitstraling. Een kenmerk is de veelzijdigheid van het koor – van klassiek tot modern- en heeft daarnaast ook een muzikale- liturgische functie in de Martenskerk van Scharnegoutum.

Op dit moment zijn er 23 leden maar er is zeker ruimte voor nieuwe zangers en zangeressen.

Kom gerust een keer langs om te luisteren. We repeteren op maandagavond van 19.45-22.00 uur in de Martens kerk en er is in de pauze thee en koffie.

 

Bestuur bestaande uit:

Voorzitter Lies de Vries
Penningmeester Gerlof Otter
Secretaris Jaike Sijbesma
Algemeen lid Brecht Bergstra
Algemeen lid Jitte Altenburg

Contact:
Secretariaat Martens Cantorij
Email: info@martenscantorij.nl

Website: www.martenscantorij.nl

Dirigent (tijdelijk) Tjeerd Kramer

 

 

Natuur Stichting De Flearen/ Oer't Lange Rek

DOELSTELLING VAN DE STICHTING het bevorderen van een goed natuur/leefklimaat in Scharnegoutum
activiteiten organiseren voor natuurbeleving, recreatie en natuur educatie voor schoolkinderen.

Voorzitter:
Tjerk de Vries

Penningmeester:
Jouke van Schepen

Secretaris
Piet Zijlstra
Lange Achte 32
0515-419647
achteruit@hotmail.com

Lid:
Ype Bonnema
Trekskûte 11
0515-521315
ype.bonnema@ziggo.nl

De Natuur Stichting heeft o.a. het beheer van de terreinen en werkt hierin samen met een groep enthousiaste vrijwilligers:

A. Kingma W. Santemastr 6
P. Zijlstra Lange Achte 32
J v Schepen Fleardijk 25
J. Luimstra Waldastrjitte 46
S. Plat Zwettewei 46
R v.d. Meer It String 27
J. Witteveen Fleardijk 11
S. Kooistra St. Martensdijk 2
K. Huitema It String 37
Yme Meesters Molepaed 23
P. Wiersma W. Santemastr 9
R.J. Niemarkt It String 33
Koos Overzet W. Santemastr 11
F Gaastra Fleardyk 31
J.D. Hogerland Trekskûte 9
T Hofman Trekskûte 5
S. Kamstra Waldastrjitte 2
P van Netten Trekskûte 3
J Piersma Trekskûte 7
A Oosterhof Molepaed 6
E Lanting M de Jongstrjitte 5
E Wijbenga Trekskûte 12
T de Vries Âld Dyk 10

In de Flearen en Oer`t lange Rek kunnen wandelaars genieten van het groen, de waterpartijen en de vogels, maar ook van andere diersoorten waaronder vlinders, insecten en amfibieën.

Boot recreanten de mogelijkheid bieden met kano, roei- of motorboot aan te leggen en op deze wijze te kunnen genieten van het dorp Scharnegoutum en zijn omgeving.
Schoolkinderen de mogelijkheid bieden natuurlessen te volgen, gebruikmakend van de nieuwe natuurgebieden.
Met basisschool Op`e Hichte is met gebruikmaking van de diensten van het IVN Natuur- en milieu educatie een samenwerkingsverband gestart, waarbij jaarlijks aan de hand van specifieke thema`s natuurlessen worden ontwikkeld en door de kinderen uitgewerkt, waarbij ze op onderzoek gaan in de natuur.
Voor elk van deze doelstellingen stelt de Stichting mensen en middelen beschikbaar waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de diensten van vrijwilligers uit ons dorp.
De inrichting van onze natuurgebieden is gebaseerd op een bij onze omgeving passend biotoop. Wij willen die nog verrijken met voorzieningen die erop gericht zijn een zo doeltreffend mogelijke flora en fauna te bereiken.
De Stichting wil zich in dienst stellen van de inwoners van ons dorp en nabije omgeving en aan recreanten die -vaak via het water van de Zwette -ons dorp bereiken.
Bij onze doelstellingen past een zo optimaal mogelijke toegankelijkheid van de Flearen en Oer`t lange Rek. Dit betekent dat ook huisdieren, onder voorwaarden het gebied mogen betreden of juist even niet welkom zijn. Hiervan zijn de bewoners op de hoogte of worden er aan herinnert.
Per kwartaal publiceren in de media van Scharnegoutum over onze activiteiten.

Werkwijze:
Bestuur en vrijwilligers geven gezamenlijk vorm aan ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van de natuurgebieden. Daarbij worden afwisselend vrijwilligers gevraagd en ingezet bij taken/klussen die betrekking hebben op bv. de recreatie, beheer en de educatie.
Het bestuur komt eens in de zes weken bijeen om externe contacten en lopende zaken te bespreken.Tenminste eenmaal per jaar overlegt het bestuur met de vrijwilligers om de voortgang en specifieke activiteiten te bespreken. Via de Doarpsomropper en www.skearnegoutum.nl geven wij informatie over onze activiteiten.

Postadres: P. Zijlstra Lange Achte 32, 8629 PL Scharnegoutum

Oranjevereniging

Geschiedenis

De Oranjevereniging is opgericht op 15 april 1935, en heeft zich als doel gesteld: de verjaardagen van leden van het koninklijk huis en eventuele andere nationale feest- of gedenkdagen te vieren en daarmede de sympathie voor het koninklijk huis te bevorderen.

Zij tracht dit doel te bereiken door op deze dagen in Scharnegoutum en omstreken bijpassende feestelijke manifestaties te organiseren, o.a door het houden van openbare en besloten feesten. Dodenherdenking (4 mei) is een ieder jaar terugkerende herdenkingen welke onder auspiciën van de oranjevereniging worden georganiseerd.

Om de twee jaar vinden de dorpsfeesten plaats, deze feesten worden nog steeds rondom de geboortedag van toenmalig Koningin Wilhelmina (31 augustus) georganiseerd, met dien verstande dat de eerste feestdag op woensdag van de laatste week van augustus is, de feesten duren t/m zondag waarop met een kerkdienst in de feesttent de dorpsfeesten worden afgesloten.

Op 15 april 1935 bestaat de oranjevereniging uit een bestuur (zeven personen) en 45 leden. Dit eerste bestuur bestond onder meer uit een tweetal vrouwelijke leden. Acht maanden later in 1936 is het leden aantal gegroeid naar 325.

De geboorte van Koningin Beatrix (31 januari 1938) wordt opgeluisterd met een groot feest, Herauten op paarden kondigen de geboorte van onze huidige Koningin aan.

Tijdens de mobilisatie op 28 augustus 1939 waarin veel leden van de oranjevereniging zich bij het Nederlandse leger moesten melden was het gedaan met het organiseren van feesten e.d.

1940, Het wordt donker, de Duitse laars vertrapt ons land en alles wat met het koningshuis te maken heeft wordt verboden, het bestuur van de oranjevereniging moet al zijn bezittingen inleveren, maar gelukkig worden de boeken met notulen goed verstopt. Vijf bange jaren breken aan!

Maar op 9 augustus 1945 pakt het oude bestuur de draad weer op, er wordt stil gestaan bij de acht personen uit ons dorp die de Duitse terreur niet hebben doorstaan.

Op 30 en 31 augustus 1945 wordt besloten om toch twee dagen te feesten. Dat niet iedereen hier zin in heeft ligt voor de hand en omdat op dat moment alles nog op de bon is wordt er een beroep gedaan op de plaatselijke melkfabriek voor boter en melk. De kas was leeg (gevorderd door de bezetter), voor enige geldelijke middelen zal met een lijst worden rondgegaan. Het feest wordt aangekondigd door Herauten, er wordt 120 liter melk, 250 eierkoeken en het nodige fruit meester gemaakt.

Op 4 mei 1946 wordt voor het eerst dodenherdenking gehouden.

Door geldgebrek worden de kroningsfeesten van voormalig Koningin Juliana op sobere wijze gevierd.

Optocht en kaatsen waren toen al een traditioneel gebeuren.

Maar in de loop der jaren is Scharnegoutum groter en groter geworden en ook de feesten groeien hierin mee. In 1985 wordt het 50 jarig jubileum gevierd.

Tegenwoordig duren de dorpsfeesten vier dagen en worden gehouden in een feesttent op sportpark “De Kromme Tille”.

In 2010 viert de oranjevereniging haar 75 jarig bestaan middels een ‘klein dorpsfeest” in april van dat jaar. Het bestuur is inmiddels uitgebreid tot 9 enthousiaste leden en welhaast iedere inwoner van Scharnegoutum (1500) is lid van de vereniging.

Het doel welke de vereniging zich tijdens de oprichting in 1935 had is in de 21ste  eeuw enigszins bijgesteld. Zo wordt Koningsdag door toedoen van het grootse aanbod aan festiviteiten in oa Sneek en Leeuwarden in Scharnegoutum niet meer gevierd. Uiteraard wordt er nog wel stilgestaan bij de geboorte van een troonopvolger en maakt de oranjevereniging zich hard om de herdeking rond 4 mei in ere te behouden.

Iedere inwoner van Scharnegoutum kent de oranjevereniging als de feestvereniging bij uitstek welke in de oneven jaren grote feesten organiseert eind augustus en in de even jaren de Oranjedorpsavond.

Leden en contributie

Een vereniging kan niet bestaan zonder leden. De Oranjevereniging Scharnegoutum e.o. heeft op het moment ongeveer 500 contributie betalende leden. Jongeren onder 18 jaar zijn automatisch lid via hun ouders, en dit is geheel kosteloos. Dit betekent dat veruit het grootste deel van Scharnegoutum lid is. Ook buiten Scharnegoutum zijn veel mensen lid. Leden van de vereniging genieten bij de festiviteiten / activiteiten ienkele voordeeltjes. Bent u nog niet lid, maar wilt u dit wel graag worden? Neemt u dan via e-mail contact op met de oranjevereniging.

Contact

Heeft u een vraag of een mededeling voor het bestuur van de Oranjevereniging?

U kunt mailen naar oranje@scharnegoutum.nl

Activiteiten

Op 4 mei verzorgt de Oranjevereniging samen met Dorpsbelang en de 4-mei Commissie de jaarlijkse dodenherdenking. Deze herdenking vindt plaats bij het herdenkingsmonument op de hoek De Terp/Achterbuorren.

Eens in de 2 jaar organiseert de Oranjevereniging een groot dorpsfeest. Een dorpsfeest welke wordt geopend op woensdagavond en wordt afgesloten met een kerkdienst in de feesttent op zondagochtend.

Vonden deze feesten voorheen in oneven jaren plaats, door COVID19 zijn de feesten van 2021 geannuleerd en doorgeschoven naar 2022 en hierna steeds weer iedere 2 jaar. Met ingang van 2022  vinden de feesten plaats in de even jaren, altijd eind augustus/begin september.

In het jaar dat er geen groot dorpsfeest georganiseerd wordt dan wordt in juni een ‘kleintje dorpsfeest” georganiseerd. Doorgaans is dit 1 dag met activiteiten voor jong en oud, beginnend in de ochtend en eindigend laat in de avond.

Vlaggenprotocol

Goed gebruik van de Nederlandse Vlag

Elk jaar weer worden de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland, de lokale Oranjeverenigingen en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bedolven onder de vragen van inwoners over hoe er met de vlag omgegaan moet worden en hoe er precies gevlagd moet worden op bijvoorbeeld Koningsdag en 4 en 5 mei. Een uitleg: De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. De vlag behoort overal waar zij op het Nederlands grondgebied wordt ontplooid, de ereplaats te hebben. Bij de Nederlandse vlag gaat het om traditie, wellevendheid en etiquette. Met symbolen van de Staat ga je eerbiedig, fatsoenlijk en netjes om

Het hijsen van de vlag

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (als zij halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te blijven. Elke vlag moet bij zonsondergang worden neergehaald en eventueel bij zonsopgang weer worden gehesen.

Halfstok vlaggen

Ten teken van rouw wordt de vlag half stok gehesen. Hierbij wordt eerst de vlag tot de top gehesen, waarna ze langzaam wordt neergehaald totdat het midden van de vlag op de helft van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden. De vlag mag nooit de grond raken of ergens tegenaan slaan. Dreigt dit te gebeuren, dan dient de vlag met de uiterste blauwe punt aan de vlaggenlijn te worden vastgebonden.

Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam in top gehesen en vervolgens op de zelfde wijze neergehaald. Alleen daar waar een officiële herdenking plaatsvindt wordt de vlag na het spelen van het Volkslied langzaam en statig in top gehesen. Op alle andere plaatsen blijft de vlag halfstok.

Met betrekking tot de Nederlandse vlag

De kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder vermiljoen, helder wit en kobalt blauw. Een vlag moet schoon zijn en er behoort geen versiering of andere toevoeging te worden aangebracht. Een verkleurde of versleten vlag steken wij niet uit. Over de afmetingen van de vlag zijn geen voorschriften opgesteld, maar in het algemeen dient de verhouding 3:2 (lengte:breedte) te zijn.|

Wanneer mag ik de vlag uitsteken en wanneer niet?

Voor het uitsteken van de vlag vanaf rijksgebouwen is door de minister-president in 1980 een vlaginstructie vastgesteld. Deze vlaginstructie geldt ook voor locale overheden. Voor particulieren en private instellingen bestaat een dergelijke instructie niet, maar desgevraagd wordt hen geadviseerd onderstaande instructie te volgen. Het uitsteken van de vlag gebeurt op de onderstaande dagen (als deze dag op een zondag of op erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes):

31 januari (1 februari) Verjaardag van Prinses Beatrix
27 april (28 april) Verjaardag van Koning Willem Alexander
27 april (28 april) Koningsdag
4 mei (4 mei) Dodenherdenking: halfstok vlaggen vanaf 18:00 uur tot zonsondergang
5 mei (5 mei) Bevrijdingsdag
17 mei (18 mei) Verjaardag van Koningin Máxima
15 augustus (16 aug) Formele einde van de Tweede Wereldoorlog
3e dinsdag van september Prinsjesdag: opening van de Staten-Generaal (alleen in Den Haag)
7 december Verjaardag kroonprinses Amalia
15 december (16 dec) Koninkrijksdag

Op Koningsdag en op bovengenoemde verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel. Bij bijzondere gebeurtenissen in de Koninklijke familie (zoals geboorte, huwelijk en overlijden) kan er een speciale regeling afgekondigd worden.

Bron: www.oranjebond.nl

Ouderen Soos
Speeltuinvereniging "Boartersnocht"

De vereniging regelt het beheer en klein onderhoud van de speeltuin. Verder organiseren we buitenspeelactiviteiten of kleine evenementen zoals een wandeltocht/kids run.

De speeltuin is geopend van april t.e.m november tot 20.30 uur bij mooi weer ook geopend buiten deze periode.

Bestuursleden:

Voorzitter:
Johan Ypma,

Penningmeester:
Rob Mulder

Secretaris:
Martine Zijlstra
Trekskute 12
8629 PV Scharnegoutum
0620118461
boartersnocht@gmail.com

Algemene leden:
Tiny Bergstra
Marrit Veenstra
Jan Douwe van der Meer

Website: https://speeltuinverenigingboartersnocht.nl/