Scharnegoutum

Scharnegoutum wil Sneek op afstand houden. Het dorp vreest dat het oprukken van de stad ten koste zal gaan van het eigen gezicht. Die boodschap kregen de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel gisteren ingepeperd in dorpshuis Elim. Wethouders en ambtenaren presenteerden er hun toekomstplannen en luisterden naar de reacties van de dorpsbewoners.

In de structuurvisie 2020 voor Sneek en Wymbritseradiel-Noord hebben de buurgemeenten samen in grote lijnen uitgezet waar mogelijke uitbreidingen van Sneek, IJlst en de dorpen kunnen liggen. Voor de Scharnegoutumers is vooral de nieuwbouw die Sneek heeft gesitueerd op het Harinxmaland van belang.

Dat in het plan omschreven is dat alle dorpen in de beide gemeenten hun eigen gezicht en identiteit moeten houden, schoot sommige insprekers in het verkeerde keelgat. Zij zien de plannen juist als een aanslag op dat eigen gezicht. Of geldt het misschien alleen voor de dorpen binnen de gemeentegrenzen van Sneek, vroeg een enkeling zich af.

Zowel de Sneker wethouders als die uit Wymbrits probeerden de toehoorders ervan te overtuigen dat dit niet het geval is. Juist als er geen afspreken worden gemaakt zou het gevaar van wildgroei bestaan en zou er misschien nog wel minder ruimte tussen Sneek en Scharnegoutum blijven bestaan.

Een positief oordeel kreeg de voorgenomen verplaatsing van het treinstation Sneek-Noord. Dit zou noordelijker moeten komen te liggen in de nieuwe woonwijk en is daarmee sneller bereikbaar voor de inwoners van Scharnegoutum.