Namens het college van burgemeester en wethouders Súdwest Fryslân. De gemeente Boarnsterhim houdt op te bestaan. De gemeenteraad van Boarnsterhim heeft dat in 2010 besloten. Ook heeft de raad besloten dat de gemeente zou moeten worden opgedeeld in vier delen. Leeuwarden, Heerenveen, Skarsterlân en Sudwest-Fryslan krijgen ieder een deel van de gemeente Boarnsterhim. Voor Súdwest-Fryslân betekent dit dat de gemeente wordt uitgebreid met de dorpen Raerd, Dearsum, Poppenwier, Tersoal en Sibrandabuorren.
Het college van BenW, in dit geval: de portefeuillehouder herindeling, Burgemeester H.H. Apotheker wil de inwoners van de aan Boarnsterhim grenzende dorpen Gau, Goaiïngea, Loaiïngea, Offenwier en Skearnegoutum graag informeren over het proces dat er toe moet leiden dat de gemeente Sudwest-Fryslan per 1 januari 2014 wordt uitgebreid. Ook zijn wij er benieuwd naar wat de inwoners van de vijf dorpen van deze uitbreiding van de gemeente Súdwest-Fryslân met de Lege Geaën en Raerd vinden.Daarom nodigen wij uw besturen maar ook de inwoners van de vijf grensdorpen uit voor een informatiebijeenkomst op 5 september a.s. om 20.00 uur. De plaats maken wij nog bekend.Wij zullen dat eind augustus doen via de lokale media.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân,