Langzaam maar zeker worden de  meeste kinderziekten  van het dorpshuis verholpen. Waar o.a. nog aan gewerkt wordt is het testen en functioneren van de ringleiding en het testen van de geluidsisolatie van de vouwwanden. Kortgeleden zijn er maatregelen genomen die moeten leiden tot voldoende geluidsisolatie van de vouwwanden, maar of dit afdoende is zal in de praktijk nog moeten worden getest. Verder is het de bedoeling dat er nog een berghok(je) naast het dorpshuis wordt geplaatst ten behoeve van de opslag van grotere materialen zoals ladders, maaimachine en containers. Kortgeleden heeft er overleg plaatsgevonden met de meeste van de  vaste gebruikers van het dorpshuis.  Er is van gedachten gewisseld over het functioneren van ons nieuwe dorpshuis  tot nu toe. De aanwezigen waren unaniem van mening dat  het samen runnen van ons dorpshuis het meeste perspectief biedt; met name financieel en zowel voor korte –als langere termijn. Eigen verenigingen hebben voorrang voor wat betreft gebruik van het dorpshuis.

Naast de reguliere verenigingsactiviteiten is het de bedoeling dat het dorpshuis ook zelf of/en in samenwerking met verenigingen meer eigen activiteiten gaat ontwikkelen. Van belang is ook dat er in de planning van de verenigings- en andere activiteiten een goede afstemming plaats vindt. Voorkomen moet worden dat er op hetzelfde moment meerdere activiteiten plaatsvinden die concurrerend met elkaar zijn.  In de planning zal meer dan voorheen rekening moeten worden gehouden met elkaar en dit is zeer goed mogelijk als de communicatie van de verenigingen onderling en het dorpshuis duidelijk is.

Voor wat betreft de activiteiten in ons dorpshuis was het de afgelopen maand nog een drukte van belang met diverse geslaagde evenementen. Zo kwamen diverse Elfstedentocht wandelaars langs voor een bakje koffie.  Hierbij fungeerde ene S.B  (tevens  lid van de redactie van de Omropper ) als een soort rattenvangster van Hamelen ( Swettehûs)  door middel van het ten gehore brengen van een gezellig muziekje.

Vrijdag de 13e  was

een heel gezellig feestje van de Oranjevereniging en hetzelfde kan ook gezegd worden van Zwette Night Music van muziekkorps Excelsior  21 juni  jl. Ook was er een zeer geslaagde gezamenlijk actie  van school, de leerlingen van groep 8, Krite en dorpshuis.  Dit in de vorm van verkoop toiletpapier ten behoeve van de financiering aanschaf van een zogenaamde “ mobiele truss” voor gebruik bij voorstellingen en uitvoeringen. En natuurlijk de uitvoering van de  musical door  de leerlingen van groep 8 waar zoveel belangstelling voor was dat een derde avond nodig was. 

Kortom we kunnen terugzien op een zeer geslaagd en actief eerste half jaar in ons nieuwe dorpshuis.

Hulde en dank aan een ieder die zijn/haar steentje hieraan heeft bijgedragen en dan met name al die vrijwilligers die met veel inzet en enthousiasme dit weer mogelijk hebben gemaakt !!!!!!!

Voor wat betreft de reguliere verenigingsactiviteiten in het dorpshuis is er nu een zomerstop tot 11 augustus. Als bestuur van ons dorpshuis wensen we een ieder

een hele mooie zomer c.q. vakantie en graag tot ziens vanaf midden augustus.

Namens bestuur Dorpshuis Scharnegoutum

Sietse Holtrop