Scharnegoutum

Met betrekking tot de `bouwweg’ langs het spoor te Scharnegoutum en ten aanzien van het toegestane gebruik hiervan, willen wij u het volgende meedelen.

Na afweging van verschillende belangen en zienswijzen hebben wij ten aanzien van het gebruik van de `bouwweg’ besloten dat buiten de bouwwerkzaamheden de betreffende gronden conform hetgeen is geregeld in het bestemmingsplan fysiek afgesloten zullen worden en dat voetgangers hier wel toegestaan zullen worden. Een en ander zal worden geregeld door het plaatsen van een fysieke afsluiting met daarin een draaihekje voor voetgangers. Hiernaast zal de betreffende agrariër die recht van overpad heeft op deze gronden een sleutel krijgen van het hek waarmee hij exclusief toegang kan krijgen tot het pad. Hiermee voldoen wij aan hetgeen is geregeld in het (inmiddels onherroepelijke) bestemmingsplan Langeard / De Zwette en als zodanig door de Raad van State is bevestigd.

Aanleiding van ons besluit

Wij hebben gemeend duidelijkheid te moeten verschaffen in het toegestane gebruik omdat hieromtrent de laatste tijd nogal wat discussie over is ontstaan. Dorpsbelang Scharnegoutum heeft ons kenbaar gemaakt dat er vanuit de bevolking van Scharnegoutum nog steeds behoefte was aan een verbinding voor voetgangers langs het spoor. Hiernaast is er een aantal gesprekken geweest met bewoners van aangrenzende woningen, die ten aanzien van het gebruik van deze gronden problemen ervaren.

Juridische basis van het besluit

In het bestemmingsplan Langeard / De Zwette (onherroepelijk goedgekeurd d.d. 10-10-2001) zijn de betreffende gronden aangeduid als “woongebied” met de nadere aanduiding “groen” en “langzaam verkeer”. Hiernaast is in het bestemmingsplan geregeld dat tijdens bouwwerkzaamheden van de verschillende fases van de nieuwbouw van woningen de gronden mogen worden gebruikt voor bouwverkeer. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben bij de goedkeuring van het bestemmingsplan gezegd dat de gemeente het gebruik en inrichting van deze weg tijdens en buiten de bouwwerkzaamheden zelf kan regelen.