Verslag voor de jaar ledenvergadering Dorpsbelang over de periode juli tot en met december 2021. In deze verslagperiode vergaderde het bestuur driemaal en de eerst daarop volgende was in januari 2022. Daarnaast waren er in deze verslagperiode twee inloopavonden in het Swettehûs.

Er zijn twee inloopavonden door ons georganiseerd in het Swettehûs. De eerste inloop avond betreft een oproep aan een ieder die graag een woning wil bemachtigen in de nieuw te bebouwen ruimte op Langaerd.

De organisatie hiervan is al via de Doarpsomropper en de Website gecommuniceerd met de inwoners van ons dorp. Ook hebben we al bericht in deze media over de resultaten van deze avond.

Hetzelfde geldt voor de inloopavond jongeren van 12 tot 18 jaar. Is eveneens via de Doarpsomropper en de Website over bericht. Zowel de aankondiging als de resultaten.

Belangrijke punten van het bestuursoverleg op 31/8/2021 was de dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. Ook bespraken we de Glasvezelactie van Delta. Bekend is nu dat de voetbalvereniging zal meedoen aan deze actie.
Verder zijn ook onze speerpunten steeds aan de orde gekomen zoals de nieuwbouw, de verbouwing Elim en het gewenste Gezondheidscentrum van de artsen. Dan hebben we het nog niet over alle vaste agendapunten zoals o.a. onze geledingen, tw. mediagroep, natuurstichting, 4 mei commissie en st. nicolaas commissie.

In de bestuursvergadering van 16/10/2021 is aandacht gegeven aan de dorpsgenoten die ons hebben aangeboden een project uit te voeren in het kader van de subsidies Ondernemersfonds. We mogen hen best even noemen, nl. Ingrid Altenburg, moestuin, Remco Wouda, bloemenproject Rotonde en Geart Bos, infopaneel over het dorp van vroeger en nu.
Ook bespraken we weer het glasvezel traject van Delta. Er zijn nu 100 deelnemers en we moeten toe naar minimaal 230. Later zal blijken dat Scharnegoutum dat gehaald heeft en er dus daadwerkelijk  glasvezel zal worden aangelegd. Zo zal ons dorp digitaal toekomst bestendig worden.
We gaan een taartenactie opzetten voor mensen die deelnemen en een sticker op de voordeur plaatsen. Mensen aan wie de taarten zijn aangeboden toonden zich zeer verrast

We bespraken de data van de inloopavonden en gaan opnieuw zoeken naar bestuursleden. We benaderen mensen nu persoonlijk omdat er geen aanmeldingen binnen komen.

In de bestuursvergadering van 22 november 2021 blijkt dat onze Vereniging nu € 1200,- binnen heeft
voor onze medewerking aan Delta. Dit geld reserveren we voor ondersteuning van de jeugd in ons dorp in de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar.

 

Wat is de stand van zaken m.b.t. nieuwbouw, elim en gezondheidscentrum op 31 december 2021?
We hebben meermalen berichten geplaatst in de Doarpsomropper en de Website.

 

Kort samengevat: De projectorganisatie van de gemeente SWF zal in de loop van 2022 met een eindrapportage komen over de nieuwbouw. Na de voorstellen van het College zal de Gemeenteraad het bouwplan vaststellen en kan er gebouwd gaan worden. Op 1 april 2022 heeft wethouder Mark de Man dit nog eens bevestigd in een onderhoud dat wij als bestuur met hem hebben gehad in het bestuurscentrum van de gemeente.

In het oude dorphuis wordt al geruime tijd gewerkt aan de herinrichting waarbij in alle ruimten appartementen worden ingericht door bewoning van met name starters en senioren. We hebben contacten met de eigenaar, Lucas Bouma en zijn projectleider.

De  gemeente SWF heeft een locatie aangeboden voor het Gezondheidscentrum waar gebouwd kan worden en er zijn bouwtekeningen voor het gebouw aanwezig. Meer inhoudelijke informatie hopen we U in de loop van 2022 aan te bieden.

 

Namens het Bestuur,

Jan Luimstra (secretaris)