Aan de leden van de Feriening van Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea

Beste leden,

We willen de jaarvergadering 2021 opnieuw digitaal houden. Er is een mogelijkheid om weer in het Swettehûs onze jaarvergadering te houden, maar liever kiezen we voor de digitale weg. Omdat dit meer reacties oplevert van onze leden.

We stellen deze jaarvergadering vast op 20 mei 2022 en vragen U uiterlijk op deze datum, maar het kan natuurlijk zodra U onze berichtgeving hebt gelezen, te reageren en in te stemmen met de jaarstukken die we bij dezen publiceren via de Doarpsomropper en website www.scharnegoutum.nl.  U kunt natuurlijk ook Uw vragen en/of opmerkingen in Uw reactie meenemen. Graag ontvangen we Uw reacties op ons mailadres, tw. secretariaat@db-scharnegoutumloenga.nl

Bijgaand ontvangt U via deze media het jaaroverzicht  over het 2e halfjaar 2021. Het verslag over het  1e halfjaar 2021 vind U al op de website, onder dorpsbelang. Eerder stond dit ook in de Doarpsomropper. Notulen van de jaarvergadering 2020 kunnen we U niet aanbieden omdat ook die digitaal werd gehouden. Voor dit jaar, 2021, zijn ook de financiele jaarstukken gereed. U kunt ze ook nu weer inzien en/of opvragen bij onze penningmeester. Het financiele plaatje is in overeenstemming met voorgaande jaren. Ten aanzien van de projecten 2021 hebben 35 leden positief gereageerd en deze zullen in de loop van 2022 worden afgerond.

Voor het jaar 2022 hebben wij inmiddels drie projecten ingediend bij het Ondernemersfonds en wachten op toekenning. Voor het dorpshuis vragen we een bijdrage van € 3.000,- in de uitbreidingskosten van de berging aan de buitenzijde van het dorpshuis. Deze ruimte is te klein geworden. Verder vragen we een bedrag van € 1700,- voor de bloemen waar we de Lege Dyk weer mee willen opfleuren. De brugbakken en baskets en twee fraaie bakken bij ons dorpshuis. Een derde gevraagde bedrag van € 1300,- is bestemd voor een zitbakje met overkapping ten behoeve van onze jongeren die graag met elkaar “chillen”. Het gaat dan om de wat oudere jeugd.Beoogde plek is achter de sportvelden waar weinig overlast valt te verwachten. Dit is niet ons enige voornemen voor de jeugd. We denken ook na over activiteiten in het dorpshuis voor jongeren van 12-18 jaar. Hiervoor zijn al gelden gereserveerd, die we ontvingen in het kader van de glasvezelaanleg.

Nieuw is dat we onze leden die reageren naar aanleiding van deze digitale raadpleging, uitnodigen in het swettehûs voor een koffie uurtje.
Dat zal zijn op maandag 16 mei a.s. om half acht `s avonds. Graag willen we dan wat met U napraten en U verder informeren over al onze activiteiten ten behoeve van het dorp.

 

Graag zien wij U berichten naar aanleiding van de jaarvergadering 2021 maar ook Uw reactie op de nieuwe projecten dus uiterlijk 22 mei a.s. tegemoet.

Het Bestuur