Ruim 80 belangstellenden kwamen af op de bijeenkomst die Patyna belegde afgelopen dinsdag, 2 oktober in het Swettehûs. De presentatie was goed waaronder virtuele beelden van het appartementencomplex van zowel de buiten-als binnenkant, waarbij de draaiende camera het gebouw vanuit elk denkbeeldig perspectief aan de kijker toonde.

Persoonlijk vind ik het een mooi ontwerp, een opvatting die volgens mij veel aanwezigen wel deelden. Het nieuw te bouwen complex zal als het ware herrijzen in de stijl van het oude Elim. Aan de kant van de Achterbuorren voldoet het daarmee aan de huidige status van een beschermd dorpsgezicht. Ook aan de gevels aan de Alddyk kan men de oude stijl herkennen maar is de hoogte van de gevels meer in lijn gebracht. De vormgeving van de beglazingen, met op de verdieping een combinatie van kajuiten en tuimelramen doet speels aan. Ook kleurstellingen dragen bij aan een aantrekkelijk beeld.

Het gebouw heeft 1 woonlaag aan de Achterbuorren en 2 aan de Alddyk. Het complex kent verder een recreatie/ontmoetingsruimte en een patio vanuit een steeg. De hoofdingang zal aan de Achterbuorren liggen, maar niet op dezelfde plek dan nu het geval is. Aan de Alddyk komt een ingang voor bevoorrading en andere doeleinden.

Zoals al eerder is uiteengezet en gecommuniceerd in onze media is het nieuwe complex in eerste instantie bedoeld voor oudere bewoners met een “lichte” zorgbehoefte, maar afhankelijk van de inschrijvingen kunnen ook jongere mensen die zorgbehoeften hebben, worden toegelaten. Bewoners worden zelfstandige huurders van een appartement. Daarboven biedt Patyna zorg op maat waarbij gedacht kan worden aan WMO gerelateerde voorzieningen, huishoudelijke hulp maar indien nodig ook verpleegkundige zorg, psychologische ondersteuning etc. Een HBO verpleegkundige zal wekelijks een aanmtal uren aanwezig zijn om hulpvragen in behandeling te nemen en waar nodig verbinding leggen met externe partijen. Dat kunnen zowel professionals als vrijwillige hulpverleners zijn.

Patyna, dat de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het gebouw neemt verlangt wel dat benodigde zorg bij haar wordt ingekocht en niet bij andere partijen.

Natuurlijk waren er vragen bij de aanwezigen. Zo bleek voor velen het parkeren en de verkeerssituatie een grote zorg. Daarover zal en wordt ook al met de gemeente SWF overleg gevoerd. Natuurlijk was een belangrijke vraag wat de huurprijs van de appartementen gaat worden. Patyna kan dit nog niet meedelen omdat hiervoor nog vele berekeningen nodig zijn. Het gebouw voorziet in appartementen van verschillende afmetingen. Wel wordt verwacht dat een aantal huren hoger uitvalt dan de maximale huurgrens om in aanmerking te kunnen komen voor huursubsidie. Voorzichtig werd uitgelaten dat een aantal appartementen wel en een aantal niet in combinatie met huursubsidie kunnen worden aangeboden.

Voor mij een zorgelijk punt omdat niet een situatie moet ontstaan waarin alleen mensen met een goed gevulde beurs in aanmerking kunnen komen. Blijkens de verstrekte informatie bedraagt de oppervlakte van de kleinste appartementen in elk geval plm 50 mtr2 en enkele grotere plm 70 mtr2

Toegezegd werd dat binnen afzienbare tijd een definitief besluit omtrent de bouw wordt genomen. Blijkens de architect zou het gebouw over plm. anderhalf jaar al gereed kunnen zijn als zich geen uitzonderlijke obstakels voordoen.

Jan