De kommende wiken kinne jo by omrop Fryslân de podcast beharkje oer “De Smokkelbern”.
Hjiryn komt op 8 en 9 maaie ek it ferhaal fan Louis Godschalk oan ‘e oarder.
 
https://www.omropfryslan.nl/programma/smokkelbern-de-podcast
 
En ek op spotify: