SKAAD.

https://www.scharnegoutum.nl/doarpsomropper/2021-2/oktober-november/

Fan ôf de lêste wike fan augustus waard op de Pasfearpleats fan de famylje Hoekstra op Loaiïngea yn in tige passend dekôr it yndrukwekkende teäterstik Skaad, “De lange arm van de geschiedenis” fan PIER 21 opfierd. Mei-inoar wiene it 60 foarstellingen, twa kear op in jûn of middei foar elke kear maks 50 minsken. De foarstelling gie oer it libben fan Gerard Reeskamp, fersetsman, avonturier en tragysk held. Oanlieding foar it skriuwen en opfieren fan it stik wie de betinking fan 75 jier frijheid. Fanwege koroana moast ien en oar twa kear ferskood wurde mar no koe it úteinlik foar in beheind tal taskôgers per kear opfierd wurde.

Lees het complete artikel in de omropper: