Nieuws van Doarpsbelang voor de Omropper van Januari 2022

Scharnegoutum Noord

Het projectteam van de gemeente SWF, dat al was begonnen met verkennende gesprekken, kan aan de slag nu de Gemeenteraad het krediet voor de ambtelijke kosten heeft vastgesteld. Het team volgt een planning waarbij in de loop van 2022 gekomen zal moeten worden tot definitieve voorstellen voor de woningbouw in Scharnegoutum Noord. Nadat het College daarover een beslissing heeft genomen zal dat besluit aan de Gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring.

Het projectteam gaat nu aandacht besteden aan alle aspecten die van invloed zijn op de ontwikkeling van bedoelde woningbouw . Daarbij wordt rekening gehouden met o.a. het gasleidingentraject, de spoorlijn, de woonbehoeften die er zijn vanuit ons dorp, de eveneens geplande woningbouw in het oude Elim,  de verkeerstechnische aspecten en de gewenste soorten en aantallen woningen.  In prognoses ( woningbouw behoeften 2020-2030) die aan de Gemeenteraad zijn voorgelegd valt nu over Scharnegoutum te lezen dat uitgangspunt is te komen tot 15 woningen op Langaerd, maar dat de bevindingen en adviezen van het projectteam nog kunnen leiden tot een hoger aantal te bouwen woningen. In de planning van het projectteam wordt ervan uitgegaan dat bouwactiviteiten in het jaar 2023 kunnen starten. Het is erg zinvol gebleken dat we hebben ingesproken bij de vergadering van de Commissie Doarp, Stêd en Omkriten.

Appartementenbouw in oud Elim

Er is een gesprek geweest met de eigenaar, de heer Lucas Bouma en zijn projectleider de heer Dijkstra. De familie Kraan heeft zich teruggetrokken. Men bouwt in fasen waarvan de eerste is 4 appartementen aan kerkzijde. Deze vorderen al behoorlijk. Tweede fase is het realiseren van 2 appartementen in het gele gebouw, 1 onder en 1 boven. Derde fase is het middengedeelte (voorheen oude Elimzaal) wat Bouma wil afbreken om ook daar een aantal appartementen te realiseren. De heren hebben een afspraak met de wethouder in januari 2022. Voornemen is alle gerealiseerde appartementen te gaan verhuren. Intussen wordt er overal gewerkt in het oude gebouw. Momenteel wordt het podium in de oude zaal ontmanteld en valt er weer licht binnen vanuit de ramen aan de kant van het Martenshúske. Het gesprek met de wethouder zal, naar zij verwachten, meer duidelijkheid voor de voortgang opleveren.  Zodra er een vergunning is voor de Alddyk zijde zullen de verbouwactiviteiten worden opgevoerd.

Gezondheidscentrum

Onze huisartsen hebben op 11 januari 2022 een gesprek gehad met wethouder Faber en enkele ambtenaren. Schetsen van de architect voor het nieuwe Gezondheidscentrum zijn klaar en zijn ook met de vertegenwoordigers van de gemeente besproken. De verwachting is dat de tijdelijke apotheek een plek zal krijgen bij het Swettehûs ter rechterzijde op het parkeerterrein. Men hoopt deze apotheek, bestaande uit enkele voorgefabriceerde units op korte termijn te plaatsen. Patiënten zullen vooraf  worden geïnformeerd over de veranderingen die dit met zich meebrengt bij het verkrijgen van  medicijnen. Mogelijk heeft dit al plaatsgevonden als U dit leest.

Project Bloemen rotonde en Infopaneel

Remco Wouda, initiatiefnemer van ons project 2021 bloemen op de rotonde, heeft samen met zijn vader ruim 1000 bloembollen geplant op 6 plekken van de rotonde. Het was een zwaar karwei met het toch nog lange gras en de zware kleigrond. Komend voorjaar zal Remco nog meer planten aanbrengen. De provincie heeft zich welwillend opgesteld bij de plannen. Komend voorjaar kunt U de bloemen, naar we aannemen, dus al bewonderen. De bollen zijn ons gratis bezorgd door het dorpen coördinatoren team van de gemeente swf. Een erg leuke geste waar we wel mee verrast werden. Remco, we hebben grote waardering voor jouw initiatief en het werk dat je daaraan hebt verbonden. Geert Bos werkt aan de plaquette voor het infopaneel over het Scharnegoutum van vroeger en nu. Hij hoopt dit medio april klaar te hebben waarna één en ander gefabriceerd en geplaatst kan worden. De exacte locatie is nog niet bekend maar zal aan de oever van de Zwette zijn. Ook hier zien we met belangstelling naar uit.

Voor het jaar 2022 kunt ook U als dorpsbewoner ideeën aan ons kwijt voor projecten te financieren door het Ondernemersfonds. Uw ideeën zijn zeer welkom. We hebben al enkele projecten in voorbereiding, maar er kan nog wel wat bij.

Bestuursamenstelling

Nog steeds geen aanmeldingen om het Bestuur te komen versterken. Dat ‘’raast oan de protters” vind deze schrijver persoonlijk. Ook ben ik van mening dat bestuursleden zich vrij moeten voelen om te stoppen na vele jaren van betoonde inzet en raad ik hen aan dat dan ook gewoon te doen. Zelf blijf ik nog wel even. Het kan en mag niet zo zijn dat bestuurders tegen wil en dank maar door blijven gaan. De verantwoordelijkheid ligt toch echt bij de inwoners van ons dorp, lid of geen lid van onze Vereniging.

Varia

We hebben vragen/bezwaren  gekregen over o.a. het parkeren van auto`s op de openbare weg, Lege Dyk,  en over een nieuwe keet voor de jeugd achter de sportvelden. Natuurlijk gaan we daar aandacht aan besteden. Ook beraden we ons hoe het verder moet met de bloemen bij brug, dorpshuis en aan de lantaarnpalen van de Lege dyk. Het afgelopen jaar was minder succesvol dan we hadden gehoopt. Maar we hebben nog genoeg ideeën en daar gaan we over communiceren.

Namens het Bestuur met een groet aan alle dorpsgenoten,

De secretaris,

Jan Luimstra