De protestants christelijke basisschool Op ’e Hichte in Scharnegoutum krijgt een nieuw gebouw aan de verlengde Ald Dyk in het dorp. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Wymbritseradiel gisteravond besloten. Vier partijen vinden de verlengde Ald Dyk een geschikte locatie voor de nieuwbouw: CDA, Gemeentebelangen, FNP en ChristenUnie. Twee fracties stemden tegen de locatie: PvdA en VVD.
Over de nieuwbouw van de school wordt al jaren gesproken. In een eerder stadium is onderzocht of de nieuwe school kon worden samengevoegd met een nieuw multifunctioneel dorpshuis. Dat plan bleek financieel onhaalbaar. Het college van B en W stelde vervolgens voor de nieuwe school op het sportpark te bouwen. Over het mfc zou later worden gesproken. De gemeenteraad wees dit plan echter af, vooral vanwege de extra kosten die ermee gemoeid waren.
Draagvlak: dorpsbelang, de school en het dorpshuisbestuur stelden daarna voor om de nieuwe school achter de sportvelden aan de verlengde Ald Dyk te bouwen en het nieuwe dorpshuis op de huidige plek van de school. Omdat voor dit plan draagvlak in het dorp leek te bestaan, kreeg het college van de raad opdracht deze variant te laten onderzoeken. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, verricht door Interra B.V. uit Joure, zijn gisteren door de raad besproken.
De PvdA en de VVD reageerden kritisch op het onderzoek. Beide wezen erop dat de onderzoekers kanttekeningen plaatsen bij de bereikbaarheid van de locatie aan de Ald Dyk, de verkeersveiligheid rond de nieuwbouw en de stedenbouwkundige inpassing van de school in het open landschap aan de rand van het dorp. ,,Deze locatie is ongeschikt”, concludeerde PvdA-fractieleider Klaas Douma.
Andere fracties tillen minder zwaar aan de kanttekeningen van de onderzoekers. Zij wezen er op dat de onderzoekers suggesties aandragen om de verkeersafwikkeling te verbeteren, de verkeersonveiligheid aan te pakken en het beschermde dorpsgezicht te behouden. ,,Laten we de knoop nu doorhakken”, zei CDA-fractievoorzitter Hans Visser. Hij diende, mede namens de FNP, een amendement in, waarin de verlengde Ald Dyk werd aangewezen als locatie voor de nieuwe school.
Teleurstelling: Het amendement werd aangenomen, tot teleurstelling van enkele bewoners van de verlengde Ald Dyk. Volgens hen zijn er betere locaties denkbaar voor het nieuwe schoolgebouw. Dorpsbelang reageerde opgetogen op het raadsbesluit. De nieuwbouw van het nieuwe dorpshuis wordt nog nader onderzocht.