Us moaie beam fan Skearnegoutum hielendal koartwike! Mar yn in stikje earder op dizze site stiet dat it allegear goed komt: ‘snoeien doet groeien’. Se is no al in ymposante ferskining. Noch’ris in smûk bankje (hokker kant sille we dan út sjen?) under de beam en de ferhalen kinne mar los komme….