Jaarvergadering doarpsbelang 2020

Aan de leden van de Feriening van Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea en overige belangstellenden

Beste leden,

We willen de jaarvergadering 2020 opnieuw digitaal houden. Er is een mogelijkheid om weer in het Swettehûs onze jaarvergadering te houden, maar liever kiezen we voor de digitale weg. De reden is vrij simpel. Er komen beduidend meer reacties omdat U niet naar het Swettehûs hoeft te komen. De laatste jaren zijn er nog geen 10 leden aanwezig wanneer we fysiek bij elkaar komen, terwijl er bij een digitale raadpleging doorgaans tussen de 30 en 40 leden hun opvattingen kenbaar maken met een mail naar ons mailadres. Dat stellen we natuurlijk zeer op prijs. Dit geldt voor de jaarvergadering, maar meer nog ter zake van de projecten in het kader van het Ondernemersfonds SWF die we U voor leggen.

We stellen deze jaarvergadering vast op 19 november 2021 en vragen U uiterlijk op deze datum, maar het kan natuurlijk zodra U onze berichtgeving hebt gelezen, te reageren en in te stemmen met de jaarstukken die we bij dezen publiceren via de Doarpsomropper en website www.scharnegoutum.nl.  U kunt natuurlijk ook Uw vragen en/of opmerkingen in Uw reactie meenemen. Graag ontvangen we Uw reacties op ons mailadres, tw. secretariaat@db-scharnegoutumloenga.nl  Onze jaarvergaderingen vinden normaliter veel eerder in het jaar plaats, maar de omstandigheden van de pandemie hebben ook hierin voor vertraging gezorgd.

Bijgaand ontvangt U via deze media het jaaroverzicht 2e halfjaar 2020 en 1e halfjaar 2021. Notulen van de jaarvergadering 2019 kunnen we U niet aanbieden omdat ook die digitaal werd gehouden. Wij ontvingen toen geen vragen en/of opmerkingen en U maakte geen gebruik van de mogelijkheid de financiële jaarstukken in te zien. Voor dit jaar, 2020, zijn ook de financiële jaarstukken gereed. U kunt ze ook nu weer inzien en/of opvragen bij onze penningmeester Frederik Boonstra, Dielakker 13. Het financiële plaatje is in overeenstemming met voorgaande jaren. U zult zien dat er grote bedragen zijn verwerkt met betrekking tot de projecten die we uit voerden met de subsidies van het Ondernemersfonds. Op de financiële positie van de Verenging heeft dat echter geen invloed. Ten aanzien van de projecten 2021 hebben 35 leden positief gereageerd.
Deze zijn helaas nog niet uitgevoerd, maar dat kan ook nog in het jaar 2022. De indieners van deze projecten die ze ook zullen uitvoeren heeft vertraging opgelopen. We zullen U t.z.t. vragen of U instemt met de gemaakte kosten daarvoor.

Graag zien wij U berichten ten aanzien van de jaarvergadering 2020 tegemoet.

It Bestjoer Doarpebelang Skearnegoutum-Loaiingea