Beste dorpsgenoten,

Dit bericht is voor de leden van de Vereniging Doarpsbelang, maar ook voor niet leden, wanneer zij geïnteresseerd zijn in onze berichten.

Er zijn twee onderwerpen waarover we U onderstaand willen berichten:

  1. De ledencontributies over 2019 en 2020
  2. De jaarvergadering voor de leden over 2019 die we digitaal zullen houden.

 

Contributies

Bijna alle leden van de Vereniging hebben ons gemachtigd de contributies over 2019 via incasso te innen. Diverse pogingen daartoe mislukten. Pas laat is gebleken dat de licentie bij de Rabobank was verlopen, waardoor de door de Rabobank aangetrokken partij die dit verzorgt, er niet in slaagde aan ons betalingen te doen. Pas in september 2020 is dit gelukt nadat de licentie is vernieuwd. De contributie bedraagt het kleine bedrag van slechts € 4,- per jaar.  Wij zijn voornemens de contributie over het jaar 2020 te gaan innen in januari 2021. Wij bieden onze leden excuses aan voor het ongemak dat is ontstaan maar U kunt erop rekenen dat in het vervolg steeds in de maand januari  na afloop van het boekjaar contributies zullen worden afgeschreven.

De jaarvergadering van 2019

Onze jaarvergaderingen worden gehouden medio maart/april na verstrijken van een boekjaar. In verband met de opkomst van het corona virus was dit in 2020 niet mogelijk. Wij hoopten dit later in 2020 alsnog te kunnen doen. Nadat het virus min of meer onder controle was en het “normale” leven weer op gang kon komen was de zomerperiode niet erg geschikt voor de ledenvergadering.
Nu moeten we helaas vaststellen dat het virus weer helemaal terug is en de maatregelen daartegen weer veel strenger. Onze conclusie is dat we onze toevlucht moeten nemen tot een digitale raadpleging van onze leden.

We zullen hebben inmiddels de jaarstukken bekend gemaakt op de blog van doarpsbelang op www.skearnegoutum.nl  met uitzondering van de financiele jaarstukken. Die laatste gegevens kunnen de leden opvragen bij onze penningmeester, dhr. F. Boonstra, Dielakker 13 Scharnegoutum. U kunt, indien gewenst, een kopie van de financiele stukken ontvangen. Overigens kunnen we nu al aangeven dat het eindresultaat van het jaar 2019 nauwelijks verschillen vertoont met het voorafgaande jaar 2018. Dit, de subsidies van het Ondernemersfonds even buiten beschouwing gelaten.

Voor alle leden geldt dat zij vragen, op- of aanmerkingen naar aanleiding van onze publicaties kunnen melden op ons mailadres, tw. secretariaat@db-scharnegoutum.nl  Het plaatsen van de jaarstukken kan, naar wij verwachten, niet in zijn geheel in de Doarpsomropper plaatsvinden.  Dit zou teveel ruimte innemen. Bovendien betreft het hier met name informatie voor de leden van de Vereniging.

Wij zullen naar eer en geweten, na bekendmakingen en tijd voor reacties van onze leden, besluiten of we mogen concluderen dat zij instemmen met beleid en uitvoering van onze taken in 2019.

Namens het Bestuur,

De secretaris,
Jan Luimstra