Onderstaand de digitale jaarstukken over 2019 voor de leden van Dorpsbelang.

Op deze website en in de volgende Doarpsomropper berichten wij dat de jaarvergadering 2019 niet heeft kunnen doorgaan i.v.m. het corona virus in de periode maart/april 2020. We wilden dit later in het jaar alsnog gaan doen, maar toen het virus onder controle was en het “normale” leven weer op gang kwam in de zomermaanden was die tijd niet geschikt. Nu het virus opnieuw ernstig de kop op steekt hebben we besloten het nu toch digitaal te doen. De financiele stukken maken we hier niet bekend. Leden kunnen inzage vragen bij de penningmeester. Zie voor de wijze waarop U dat kunt doen op de frontpagina van deze website en de volgende doarpsomropper.

Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging van Scharnegoutum-Goenga, gehouden op donderdag, 28 maart 2019 in het Swettehûs te Scharnegoutum.

Aanwezig zijn bestuur en 16 dorpsgenoten. Het Bestuur bestaat uit Aukje Hofman, voorzitter, Jan Luimstra, secretaris, Frederik Boonstra, penningmeester, Piet IJssels en Peter Visch, algemeen lid. Er zijn helaas geen vertegenwoordigers van de politieke partijen, hoewel ze zijn uitgenodigd via de Griffie van de gemeente Súdwest Fryslân.

De voorzitter opent deze vergadering en heet alle aanwezigen welkom. We beginnen met koffie. Ze vraagt de aanwezigen of zij ook een agendapunt willen inbrengen. Dat blijkt niet het geval. Ook doet ze nog een oproep voor nieuwe bestuursleden.  De voorzitter meldt dat we bij de tweede koffie/thee ronde oranjekoek zullen presenteren met ons nieuwe logo waarbij ook naar het 100 jarig bestaan wordt verwezen.

Op de tafels liggen agenda en financiële jaarstukken. Aukje Hofman geeft aan dat agendapunt 2 aan het eind van de vergadering behandelt  wordt, dit uit praktische overwegingen.

Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken m.b.t. de jaarvergadering of anderszins die behandeling wenselijk  maken.

Notulen van de jaarvergadering van 8 maart 2018: Piet IJssels leest de notulen voor. Er zijn geen aanmerkingen van de leden zowel tekstueel of inhoudelijk. De notulen worden vastgesteld.

Jaarverslag 2018-2019: De secretaris leest ze voor. Wietske Zeilstra vraagt waarom het zo lang duurt voor de gewenste parkeervakken worden aangelegd op de Terp. Naar aanleiding van deze vraag licht de voorzitter toch agendapunt 2 al toe. Er zijn een aantal ontwikkelingen die ertoe leiden dat er vertraging ontstaat, ook ter zake de parkeerproblemen rond de Terp. Op de bestuurstafel liggen drie onderwerpen waarin samenhang is ontstaan. Het betreft de parkeersituatie rond de Terp, het plan van Patyna met betrekking tot de bouw van 16 zorgappartementen en de wens van de huisartsen in Scharnegoutum een groepspraktijk te vestigen.

Dit laatste is een nieuwe ontwikkeling die we nu op deze jaarvergadering voor het eerst bekend maken. Enkele aanwezigen vragen zich af waarom er tussen deze onderwerpen een samenhang bestaat. Voorzitter en secretaris vertellen hierna over de vergadering van het Bestuur met Patyna, de huisartsen en 3 gemeenteambtenaren waarin door één van de ambtenaren een aantal opmerkelijke uitspraken zijn gedaan. Zo is o.a. medegedeeld dat het laatste onderdeel van het bestemmingsplan wonen in Scharnegoutum, het zgn. fase 3 deel, niet door zal gaan. Dit zou verband houden met de hoofdtransport leidingen van het gas, maar ook met het in ontwikkeling genomen beleid van een nieuwe woonvisie van de gemeente SWF. Uitgangspunt daarin is dat er geen Uitbreiding, maar alleen nog Inbreiding in dorpen moet komen ten aanzien van woningbouw. Inbreiding wil zeggen alleen bouwen in de bebouwde kom van de dorpen waar ruimte aanwezig is of, na afbraak, nieuwbouw kan plaatsvinden.

Nu er een verzoek ligt om een groepspraktijk te vestigen is dan de vraag waar dit mogelijk is, of Patyna hierin wil/kan participeren en of het oude Elimgebouw dan een andere bestemming krijgt waarmee ook de parkeerproblematiek annex is.

Wijtze de Boer voegt nog toe dat het dorpshuis bestuur aanvankelijk moeite had met het aanleggen van een wandelpad langs het dorpshuis als verbinding van de Lege Dyk en de Terp naar school en kinderopvang. Er is onderzocht of er ten behoeve van de huisartsen aanbouw mogelijk zou zijn bij het dorpshuis om een groepspraktijk te vestigen. Inmiddels is gebleken dat de ruimte daarvoor rond het dorpshuis te beperkt is. Hij geeft aan dat het onderwerp wandelpad, als onderdeel van het oplossen van de parkeerproblematiek, daarmee nog niet van tafel is. Ook zijn er echter ook wel wat zorgen aangaande de parkeerruimte voor het dorpshuis wanneer school en kinderopvang vanaf de Lege Dyk bereikbaar wordt gemaakt. Piet IJssels gaat nog in op de woonvisie van de gemeente waarin ook de verwachtte krimp/vergrijzing een rol speelt, zo weet hij uit kringen van de PvdA. Albert Kingma toont zijn zorgen over zo`n nieuw beleid. Scharnegoutum is een levend dorp en verdient uitbreiding van woonruimte en hij wijst daarbij ook op de noodzaak van het instandhouding van de voorzieningen.

Ons bestuur onderschrijft de geuite zorgen en staat uiteraard ook voor de belangen van het dorp. Het is dan ook frustrerend dat ingezette plannen en oplossingen steeds vertraagd worden.

Financiële jaarstukken: De penningmeester licht de belans toe. De vermogenspositie is in 2018 verlaagd, welke daling feitelijk overeenkomt met de schenking die we gedaan hebben ten behoeve van de restauratie van de torenspits. Bij de exploitatie cijfers licht Frederik Boonstra toe dat de ledencontributies van 2018 zullen worden verantwoord in 2019. Eén en ander staat in relatie tot de incasso actie die het bestuur doet onder de leden van de Vereniging. Heel veel leden worden door ons bestuur aan huis bezocht om hen te vragen machtigingen af te geven. Het innen van de contributies is elk jaar een erg moeizaam gebeuren, wordt namens het bestuur uitgevoerd door jongeren tegen een kleine vergoeding, maar vaak zijn meerdere huisbezoeken nodig en is het resultaat daarna nog onbevredigend.

Albert Kingma verbaast zich over ons besluit de contributies over 2017 te laten zitten wat hem wat een gemakkelijk besluit lijkt. De secretaris reageert hierop met de uitspraak dat we hiertoe hebben besloten om aan de leden een extra argument te ontlokken te willen gaan machtigen. Het is ook wel een wat ongemakkelijk besluit geweest. Joop van Kats geeft het advies via de Doarpsomropper en Website de leden nog eens op te roepen hun contributies te betalen en/of te machtigen en daarbij ook nog eens nadrukkelijk de betaalrekening van de Vereniging te noemen. Het Bestuur neemt dit advies ter harte.

Hierna licht de penningmeester toe dat kascontrole heeft plaatsgevonden door de heer Gerard Spoelstra. Deze heeft de jaarcijfers goedgekeurd en enkele adviezen gegeven die de penningmeester met dank heeft aangenomen en ook zal opvolgen. Zo zullen bv. nog niet ontvangen gelden in het verantwoordingsjaar op de balans worden verantwoord als nog te ontvangen baten.

De voorzitter stelt voor de jaarstukken en de uitkomsten van de kascontrole vast te stellen en de penningmeester decharge te verlenen. Aldus wordt besloten.

Glasvezelaanleg:

Peter Visch licht de situatie rond aanleg glasvezel toe. Het gaat om het verkrijgen van snel internet in Fryslân. In beginsel gaat het bij het Provinciebestuur vooral om de toegang in de slecht rendabele gebieden. Snel internet is echter in belang van bedrijven en gezinnen met het oog op  toekomstige behoeften. In Scharnegoutum is het gebruik nog via de kabel en op sommige plekken is het erg traag. De Fryske  Mienskip op glas, DFMopglas.nl , streeft er naar om waar mogelijk de aanleg van glasvezelleidingen te gaan koppelen aan al bestaande leidingnetwerken. De gemeente SWF loopt achter in dit traject.

Bij voldoende belangstelling wil DFM Scharnegoutum wellicht naar voren halen in dit traject. Die belangstelling is nog niet gebleken. Joop van Kats wijst op door hem aangedragen informatie die helaas niet werd gepropageerd via de plaatselijke media. Een gemiste kans. Kabel Noord heeft de gunning verkregen voor de glasvezelbekabeling en DFM wil daarin samen optrekken. Nu zal het duurder zijn als Scharnegoutum wil meedoen. Het Bestuur zegt toe extra aandacht aan het onderwerp te zullen geven. We zullen erover berichten in onze mediakanalen.

De voorzitter vraagt nog om suggesties vanuit de zaal. Joop van kats vraagt naar een andere begrotingsmethodiek. Albert Kingma gaat nog in op de betekenis die de geledingen van dorpsbelang hebben voor de dorpsgemeenschap. De secretaris berichtte er ook over in het jaarverslag. Er is veel energie in het dorp wat blijkt uit de inspanningen van dorpsbelang en al haar geledingen. Dit nog eens onder de aandacht brengen zal de betrokkenheid in het dorp kunnen verhogen. De geledingen van doarpsbelang zijn: de Natuerstifting de Flearen/Oer`t Lange Rek, de 4 mei commissie, werkgroep St. Nicolaas, Graach Dien en de Mediagroep.

Rondvraag

Piebe Wester noemt nog het 100 jarig bestaan. Waarom niet meer aandacht? De secretaris reageert en geeft aan dat het 100 jarig bestaan in 2018 ons niet bekend was maar bleek bij het doorspitten van het archief. Ook hebben we ons gerealiseerd dat de financiën, die al aardig zijn gedaald door een tweetal schenkingen,  beter besteed kunnen worden dan aan een eeuwfeest. De belangstelling in het dorp voor de Vereniging is ook tanende, dus wat wil je dan als bestuur. Albert Kingma ziet in het 100 jarig bestaan weer een mooie gelegenheid de Vereniging te promoten bij de inwoners. Het bestuur is echter best wel druk met een aantal zaken en een eeuwfeest zou ook veel aandacht vragen.

Het bestuur zal op andere wijze het belang van de Vereniging en zijn geledingen nog weer eens onder de aandacht van de dorpsbewoners  brengen, waarbij we gebruik kunnen maken van de kanalen van de Mediagroep.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en nodigt de aanwezigen uit om in het kader van het 100 jarig bestaan, onder het genot van een drankje, nog even na te praten in de bar. 

De secretaris,
Jan Luimstra

 

 

Jaaroverzicht van activiteiten Bestuur Doarpsbelang over het jaar 2019-1e halfjaar 2020

Het Bestuur heeft in 2019 veel activiteiten aan de dag gelegd. Naast de bestuursvergaderingen die dit jaar 5 keer plaatsvonden, vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats op 28 maart 2019, was er een vergadering met Ondernemers uit ons dorp op vrijdag, 26 april 2019, overlegmoment en met wethouder van Stella van Gent op  10 september 2019 en Burgemeester Jannewietske  de Vries op 18 oktober 2019 en een extra ledenvergadering met het oog op de subsidie-aanvragen bij het Ondernemersfonds op 28 november 2019.

Enkele punten uit de 5 gehouden bestuursvergaderingen in 2019 willen we nog even benoemen: M.b.t. de mogelijkheden van glasvezelaanleg is gebleken dat Scharnegoutum in een volgende trance van besprekingen, gebaseerd op de grootte van dorpen, bezocht kan worden door deskundigen die adviezen kunnen geven aan inwoners van het dorp. In IIsbrechtum heeft een dergelijke voorlichting al plaatsgevonden, in Scharnegoutum zal dit waarschijnlijk eind, d.w.z. in november of december 2020 plaats kunnen vinden. We worden erover geïnformeerd.

Het zal U niet verbazen dat de gesprekken met wethouder van Gent en de Burgemeester vooral in het teken stonden van de parkeerproblematiek, oud Elim en onze wensen m.b.t. woningbouw en ontsluiting van IIsbaan, Tekskute en Langaerd. Ook kwam de wens voor een groepspraktijk aan de orde. Zij toonden belangstelling en spraken woorden die wij als aanmoedigingen hebben beschouwd.

Het overleg met de Ondernemers  op 26 april 2019 heeft geleid tot instemming  bij alle toen aanwezigen voor een mandaat  aan ons Bestuur. Ook een aantal niet aanwezige ondernemers had eerder al schriftelijk ingestemd, maar die stemmen zijn niet meegeteld. Nadat we projecten hadden beschreven en onze leden, aanwezig op de extra ledenvergadering van 28 november 2019 instemden, werd een subsidie van ruim € 20.000,- ontvangen. Op de betreffende vergadering zijn de projectbeschrijvingen ondersteunt met foto materiaal aan de leden getoond en zij toonden zich erg enthousiast.

Activiteiten zijn natuurlijk nog geen resultaten.

Toch zijn ook die te melden over de afgelopen periode, zoals de aanleg van de extra parkeervakken op de Terp, het opnieuw asfalteren van een deel van de weg naar IJsbrechtum met betonstroken aan weerzijden en het gereedkomen van een aantal projecten die we financieren met gelden uit het Ondernemersfonds.

Dat de wegen van de gemeente SWF ondoorgrondelijk zijn blijkt wel uit het feit dat inmiddels ook de Swettewei Zuid, zonder ons aandringen, nieuw asfalt verkreeg en de trottoirs werden aangepakt. Tot aan de brug werd er opnieuw betegeld. Deze opknapbeurt was geen luxe en de bewoners hadden er ook om gevraagd. En het mag gezegd, de uitvoering is keurig aangepakt. Dat ook het Zwette fietspad langs IIsbaan en Trekskute opnieuw werd betegeld is wel bijzonder. Er zijn wel veel slechtere trottoirs in ons dorp te vinden die voorrang hadden mogen krijgen. Duidelijk is dat de Gemeente SWF vooral kijkt naar de voordeur van stad en dorp en daar het eerst aan de slag gaat. Uitstraling daar gaat het om, de situatie bij de achterdeur is blijkbaar minder interessant.

Terug naar onze projecten:

De uitvoering daarvan is in 2020 gestart. De bloemen aan de Lege Dyk fleuren de weg op evenals de bakken bij ons dorpshuis. Het kerkhof heeft z`n nieuwe bomenkraag, de Mediagroep haar bijdrage voor full colour uitgaven van de Omropper ( er is nog een deel te besteden) en we verwachten voor de winter ook nog de bewegwijzering ten behoeve van de bedrijven op de Oergangswei en Trekdyk. Dit heeft bij de gemeente SWF voor veel vertraging gezorgd. Op meerdere momenten moest het steeds anders, met als gevolg een slepende procedure. We hebben echter inmiddels de persoonlijke zegen van de wethouder gekregen. U hoort hier te zijner tijd meer over.
Tenslotte zijn er hopenlijk nog subsidie gelden over voor het opknappen van de stenen berging op het eerste sportveld. Uitvoering daarvan zal waarschijnlijk niet meer in 2020 lukken, maar wat in het vat zit, verzuurd niet. Er moet nog veel overleg plaatsvinden.

Geledingen:

Ook de zgn. geledingen van Doarpsbelang hebben in 2019 weer veel goede dingen gedaan. Zo ging de 5 mei herdenking weer stijlvol als altijd. Inmiddels weten we dat dit in 2020 heel anders zou verlopen in verband met de Corona. Johan Ypma en Siena Cnossen hebben inmiddels laten weten dat zij het stokje nu graag willen overdragen.

De Sinterklaas intocht was weer heel bijzonder voor de kinderen. De start bij de kerk is een heel goede oplossing voor de drukte die er altijd bij de brug ontstond. Jammer is dat weinigen de rondgang door het dorp meeliepen. Het inmiddels bekende “treintje” beter gezegd Shuttle Bus, met chauffeur Geart Bos, gaat wat te snel voor de meelopers, zo bleek ook een jaar eerder. Geart kan echter niet langzamer dan langzaam vanwege de techniek van het treintje. Het feest in dorpshuis was er echter beslist niet minder om.

Ook de Mediagroep denderde door  in 2019 met steeds mooiere  Omroppers en natuurlijk de Website. Een hele klus, maar wel een dankbare. Ook de Natuurstichting verzette weer veel werk, maar vanwege het weer kon het opschonen van de plasdras in de herfst van 2019 niet doorgaan. Dit laatste staat, op het moment dat ik dit Jaaroverzicht maak, op het punt van uitvoering.
Ook willen we het werk van Graach Dien en het Putsje Kaffee nog noemen. Onverstoorbaar gaat dit werk door en het is er ook erg gezellig.

Wij danken alle dorpsgenoten die als vrijwilligers bij welke geleding of andere Vereniging dan ook, voor hun grote inzet voor de dorpsgemeenschap.

Hoewel dit Verslag vooral over 2019 gaat moet ook vermeld worden de gesprekken die in 2020 al weer gevoerd zijn met o.a. wethouder Mark de Man en wethouder Mirjam Bakker, respectievelijk over onze woningbouw wensen en het Elim gebouw. Deze gesprekken waren constructief en hebben, al zijn er nog geen definitieve resultaten, al tot positieve ontwikkelingen geleid. 

De Statuten van Doarpsbelang bepalen dat het Bestuur jaarlijks verantwoording aflegt tegenover de leden. Op welke wijze dat dient plaats te vinden wordt niet nadrukkelijk beschreven. De jaarvergadering  m.b.t. 2019 heeft nog niet plaatsgevonden wat  een gevolg is van de Corona besmettingsrisico`s.  Ons voornemen is dit, in deze bijzondere omstandigheden, digitaal aan de leden voor te leggen. Al onze geschriften terzake kunt U tegemoet zien via Omropper en/of Website.

Ten aanzien van de financiële aspecten kunnen leden om inzage vragen. Onze spaarrekeningen laten overigens zien dat de reserves, het hoge subsidiebedrag van het Ondernemersfonds niet meegerekend, goed op hoogte zijn gebleven. Als het zover is zullen we U nog speciaal daarover berichten via de plaatselijke media.

De himmeldei en de natuurweken zijn door het schoolteam voor 2020 geannuleerd in verband met de corona crisis.

 

Namens het Bestuur,

De Secretaris.