INFORMATIE OVER DE

DORPSFEESTEN 2017

 

En dan is het inmiddels mei ge-
worden op de kalender, lengen
de dagen zich en is het vaker
mooier weer dan slecht. En wat
is het heerlijk om elkaar weer op
straat tegen te komen en een
praatje te maken op de parkeer-
plaats bij de Poiesz. En een veel
besproken onderwerp is/blijft
dan natuurlijk de dorpsfeesten
van dit jaar.

 

Tijdens de jaarvergadering van de
Oranjevereniging in januari werd er
al het één en ander uit de doeken
gedaan als een nog premature opzet
van de feesten 2017. Toen er in
maart tijdens het overleg met de
vertegenwoordigers uit de diverse
buurten door het bestuur van de
Oranjevereniging enthousiast een
concrete opzet werd gepresenteerd
aangaande de feesten 2017 werden
de aanwezigen vertegenwoordigers
en captains al even enthousiast. Dit
enthousiasme willen wij graag met u
als inwoner van Scharnegoutum de-
len middels deze vooraankondiging
in de DORPSOMROPPER en op de
website van Skearnegoutum. De
feesten van 2017 zullen in veel din-
gen niet verschillen van voorgaande
jaren echter een aantal wijzigingen
willen wij u graag toelichten:

 

DATUM VAN DE FEESTEN
In verband met de late schoolvakan-
tie en bouwvak, zijn de feesten niet
zoals gebruikelijk het laatste week-
end van augustus maar verschoven

 

naar woensdag 6 september tot en
met zondag 10 september. Kan ge-
noteerd worden op de kalender!!!

 

THEMAKEUZE VRIJ
Tijdens de jaarvergadering van 2016
werd het voorstel geopperd en aan-
genomen door een meerderheid van
de aanwezigen om aan de feesten
geen verplicht thema te hangen.
Voor dit jaar mogen de buurten zelf
hun eigen thema kiezen. Dit is terug
te zien tijdens de Parade, op de don-
derdagavond en in de straatversie-
ring. Op alle onderdelen vallen pun-
ten te verdienen voor het W.K..

 

W.K. 2017
Er zal een heus W.K. plaats gaan
vinden tijdens de feesten 2017. De
afkorting W.K. staat in dit geval voor
Wijk Kampioenschap. De 8 wijken
van het dorp zullen op diverse fron-
ten gaan strijden voor de o zo be-
langrijke punten die hun de vel be-
geerde titel Wijk Kampioen 2017 zal
bezorgen.

 

MEERKAMP MEERDERE DAGEN
Het W.K. zal als een rode draad door
de feesten heen lopen. Met op
woensdag punten te verdienen tij-
dens de Parade en op donderdag bij
de Quiz en Acts tijdens de dorps-
avond. Verder zijn er een aantal
spelen van de Meerkamp verplaatst
naar andere dagen. Zo beginnen we
op donderdag met het eerste onder-
deel, een heus Beachvolleybal toer-
nooi op het strand van Scharnegou-

 

tum. Waar wij de 30m³ zand neer
gaan leggen blijft nog even een ver-
rassing maar dat het sensationeel
zal gaan worden, is zeker.
Op vrijdag zullen er 3 spellen zijn die
mee tellen voor het W.K.. Eentje
ervan is De Zwetterace, een rubber-
bootrace over de Zwette. Niet alleen
onderdeel van het WK maar tevens
toegankelijk voor recreanten om aan
deel te nemen. Afsluitend op zater-
dag zal het sportcomplex worden
ingeruimd voor het afsluitende slot-
spektakel, een onderdeel wat je ze-
ker niet mag missen als je van actie,
spanning, sensatie en hilariteit
houd!!

 

PARADE
Na in 2015 de eerste Parade te heb-
ben verreden, in 2017 de 2de. Trac-
tors en platte wagens zijn uitgeslo-
ten (dit i.v.m. verzekering, veilig-
heid). Verder is alles toegestaan wat
rijd en rolt. Lawaai erbij is gewenst.

 

INFO
Wanneer je meer informatie over de
feesten en de diverse onderdelen
wilt kun je contact opnemen met
één van de bestuursleden van de
Oranjevereniging of een email stu-
ren naar hen via:
oranje@scharnegoutum.nl.
Uiteraard kun je ook de contactper-
soon van je eigen wijk benaderen.
(zie hieronder de indeling 2017).
Half augustus komt de FEESTGIDS
uit met nog veel meer info over de
feesten.


 INDELING VAN DE WIJKEN (met contactpersonen)

1) Zwettewei, Trekdyk, de Terp

Gerrit Boorsma
2) Legedyk, Oergongswei, Ivege Leane   Siebo Feenstra en John de Vreeze

3) Mollema-, van Loon-, Cleasz-, Fritsmastrjitte              
    Mastenbroek, it String, Maartensdyk

Tiny Rijsemus en Robin vd Wal

4) Alddyk, Dielakker, Waldastrjitte, Achterbourren

Anouk de Vries

5) Fleardyk 1-31, Fleardyk 2-70, Molepad
    Lange Achte 17-33, Lange Achte 14-26

Jos van Schepen en Jacob Tseard de Boer

6) Koarte Achte, Lange Achte 1-15, Lange Achte 2-12  
    W. Santemastrjitte 10-50 en 13-55

Durk Koopmans, Demi de Bruin en Tjalling Zijlstra

7) M.de Jongstrjitte, W.Santemastrjitte 2-8 en 1-11  
    Lange Achte 35-59 en 28-42, Fleardyk 33-45 en 72-80

Anne Marije Hofstra, Irma de Vries en Edwin Lanting
8) Langgaerderdyk, de iisbaan, Trekskute Sybren Sypersma, Sjoukje vd Werf, Marjan Bonnema en 
Jolanda vd Berg