Het bestuur vergaderde inmiddels twee maal met behulp van een video verbinding.

We kunnen U hierover het navolgende vermelden:

– Er zijn geen reacties ontvangen m.b.t. de oproep digitaal te reageren op de jaarstukken 2019, er zijn geen op-of aanmerkingen ontvangen, geen vragen ten aanzien van ons werk in 2019 en er zijn geen financiele stukken door leden opgevraagd bij de penningmeester. Dit leidt ertoe dat wij, uitgaande van democratische uitgangspunten, er van uitgaan dat de leden instemmen met al hetgeen het bestuur in 2019 heeft ondernomen. De penningmeester hebben we daarom, zoals het officieel heet decharge verleent voor zijn werkzaamheden over 2019. Dit betekent dat we het jaar 2019 afsluiten.

-Op ons verzoek aan de leden, ook digitaal, hun mening te geven over de projecten en uitgaven van de subsidies van het Ondernemersfonds SWF, hebben 26 leden gereageerd. Allen waren zij positief. Er werden ook vaak complimenten gegeven, wat we natuurlijk erg waarderen. 1 lid had enige kanttekeningen t.a.v. de uitgegeven middelen, maar voegde er aan toe ook niet helemaal op de hoogte te zijn. Dit aantal reacties is voor ons voldoende om verantwoordelijkheid te kunnen afleggen tegenover het Bestuur van het Ondernemersfonds. 26 reacties dat zijn er beduidend meer dan het aantal leden dat doorgaans onze jaarvergaderingen bezoekt.

-Inmiddels is ook het project bewegwijzeringsborden bij de industrieterreinen afgerond. Wij hopen dat de ondernemers dit initiatief kunnen waarderen. Bij de Trekdyk staat bij de twee toegangswegen een bord, bij de Oergongsdyk 1. Het heeft abnormaal veel moeite gekost bij de gemeente een vergunning te verkrijgen. Bij de brug mochten we geen bord plaatsen, de overige moesten, op aandringen van de welstandcommissie (ook wel commissie hûs en hiem genoemd) kleiner uitgevoerd dan we hadden aangevraagd. Kortom, een erg lastige klus, met veel mitsen en maren bij de gemeente. In het belang van onze ondernemers hebben we stug doorgezet.

Een aantal inwoners heeft ons ideeen voorgelegd ten bate van dorp en mienskip. Dat waarderen we en zullen er in de volgende bestuursvergadering uitvoerig bij stil staan. Nu al kort besproken maar de uitgebreide agenda bood te weinig tijd.
Inmiddels is opnieuw contact gezocht met de gemeente SWF inzake de weg Skearnegoutum-Ybrechtum, het stuk van de pôle, dat in 2020 aangepakt zou worden, maar niet heeft plaatsgevonden en we hebben gevraagd het wandel/fietspad rond de sportvelden te verharden met schelp, maar dan met verharding. Het pad is voor wandelaars in de wintertijd niet te lopen, ook sportfietsers klagen over dit pad. We hebben de gemeente dus voorgehouden te handelen zoals dat in het swette bos het geval is. Nu maar afwachten wanneer men in actie komt.

-In de overzichten in onze blog benoemen we hoofdzaken. Niet alles wat we bespreken en doen behoeft uitgebreid aandacht en soms is het ook raadzaam met het oog op privacy vab mensen over bepaalde zaken niet uit te weiden. Ten aanzien van nieuwbouw en elim kunnen we alleen vermelden dat dit onze volle aandacht heeft en er nog steeds gesprekken zijn en mailverkeer met de gemeente. Op 15 februari zal de openbare verkoop termijn van het Elim gebouw sluiten. Dan moeten alle reacties binnen zijn. We zijn erg benieuwd wat dit voor ons dorp oplevert. 

Jan Luimstra (secretaris)