Maaie 2021:
Sûnt twa wike steane de nonnen wer te plak. Geart en Piet hawwe soarge dat it keunstwurk yn alle gloarje wer te sjen is by de brêge. De nonsjes sjogge wer alle minsken foarby gean. Se hâlde oer eltsenien de wacht.

Wy meie hoopje dat der gjin fernieling mear sil plak fine. Geart hat yn oerlis mei de brûnsjitters soarge foar in folle bettere fundaasje.

Tank mannen foar jimme wurk.

It Bestjoer Doarpebelang Skearnegoutum-Loaiingea