Verslag van de informatieavond  “gezondheidscentrum” Scharnegoutum in het dorpshuis op vrijdag 22 april 2022 om 20.00 uur.

Aanwezig: 79 dorpelingen; Marten Atsma, architect met zoon Sem, Peter Barla, apotheker, Helga Krist accountmanager van de gemeente  Hornstra en Jansen, huisartsen

 

Jan Luimstra, secretaris van dorpsbelang opent de vergadering. Hij schetst het voortraject en de lange weg naar deze bijeenkomst.

Jansen benadrukt het bijzondere karakter van een plattelandsgebied: de mensen kijken nog naar elkaar om en er is nog mienskipssin. Samen met zijn collega Hornstra is er al een lang bestaande wens hun huisartspraktijken samen te voegen en hiermee de eerstelijnszorg te behouden in Scharnegoutum als centrum voor een regio met in totaal 22 dorpen. Hornstra legt uit, dat de hedendaagse huisarts niet meer als solist wil optreden, maar in een groepspraktijk werkt.

De locatie die verreweg de beste mogelijkheden heeft is de locatie aan de Zwettewei . De bereikbaarheid van deze locatie is zeer goed en veel patienten vanuit het praktijkgebied van Jansen hoeven dan niet door het dorp te rijden.
Er is bovendien voldoende parkeerruimte. Het autoblik zal zich zoveel mogelijk achter hagen bevinden. In het pand komen twee huisartspraktijken en een apotheek.
Het dorp krijgt een PowerPoint presentatie te zien, waarbij ook vanuit de lucht getoond wordt hoe het gebouw in de omgeving past.

Er wordt gestreefd naar een weinig opvallend gebouw, dat komt te staan op het niveau van het huidige grasperceel. Het zal gebouwd worden als een energieneutraal pand van recyclebaar materiaal met een sedum dakbedekking. Het dak loopt ver door, zodat de bewoners uitkijken op een sedumdak, dat gedurende het jaar steeds weer anders van kleur is.

 

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen:

IJssels: hoe groot wordt het pand? Ongeveer 400m2. Atsma laat de grootte op zijn tekeningen zien.

vdMeer: energieneutraal?  Waar zijn de zonnepanelen? Atsma toont de zonnepanelen.

N.N. hoe hoog wordt de nok?  Atsma: 6.5 meter, maar de polder ligt 2 meter onder het bouwniveau van de Zwettewei.

Lieuwes: “waarom horen we dit nu pas? “er is niet met ons overlegd!” We leggen uit, dat we juist nu heel vroeg in het proces op een avond voor iedereen informatie geven om geruchten te voorkomen. Kritiek is juist welkom en adviezen ook!

IJssels merkt nog op, dat er sprake kan zijn van “planschade”

Plat merkt op: het gaat hier om een individueel belang versus een maatschappelijk belang.

Jellema vraagt zich af hoe het met het waterpeil zal gaan. Hij vraagt zich af of het poldertje wel droge voeten houdt. Atsma ziet hier geen problemen.

Baukje de Groot merkt op, dat er wel iets moet gebeuren aan het invoegen op de rotonde vanuit de ventweg.  Dit lukt nu al nauwelijks!  Ovonde?

Rouke vd Meer: er is toch al eens eerder een gegadigde geweest voor dit perceel. Ja dat klopt en Helga Krist legt uit, dat het voor de gemeente van groot belang is, dat het dorp de voorziening op deze locatie wil!

Thea Niejenhuis merkt op dat er nu , na de verkiezingen, nog niet duidelijk is wie er bij de gemeente aan de touwtjes trekt.

Mevr. v.d.Goot: komen er ook fysio’s in het pand?  Hornstra: we beseffen dat we als huurders uit het dorpshuis verdwijnen en het is niet onze bedoeling de fysio’s mee te nemen!   

IJssels vraagt wie de eigenaar wordt. We geven aan dat dit de apothekers en de huisartsen zullen zijn.

Luimstra sluit de avond rond 21.05 en laat de zaal in  een positieve stemming achter.

Jan Jansen