Nieuws van doarpsbelang  juni 2022

Woningbouw

Het is voor het Bestuur van Doarpsbelang momenteel een hectische periode. Er zijn veel bijeenkomsten, met name met de Projectgroep van de gemeente SWF die werkt aan de woningbouwplannen voor Scharnegoutum Noord. Wij noemen dit woningbouw Langaerd. We hebben inmiddels al vier vergaderingen gehad met de projectgroep en er zijn nog twee geagendeerd. Deze vergaderingen vinden zowat een keer in de twee weken plaats en we worden ook bij overleg met externe partijen betrokken. Dat is natuurlijk heel positief maar vraagt ook een aanmerkelijke inzet.

De projectleider van de gemeente, de heer Johan Schippers, heeft veel contacten met allerlei betrokken partijen zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Belangrijk zijn o.a. de Provincie, Wetterskip Fryslân en Makelaardij Friesland. Deze partijen gaan resp. over landschap, archelogische factoren en milieu (provincie) de waterhuishouding in het gebied (wetterskip)en het verkennen van de mogelijkheden en voorgestelde typen woningen (makelaardij) Inmiddels is ons duidelijk geworden dat Makelaardij Friesland, de grootste is in onze provincie, maar actief in heel Noord Nederland, veel expertise heeft met betrekking tot alle zaken betreffend de woningmarkt. Zij kennen de markt, weten wat de vragen zijn, maar ook de beperkingen die zich op deze markt voor doen.

Onze volgende bijeenkomst is op 23 juni, daarna volgt er nog weer een overleg op 4 juli. Met andere woorden, ook in de al aangebroken zomervakantieperiode gaan de voorbereidingen gewoon door.
Voor de bijeenkomst op 23 juni is het streven dat er duidelijkheid zal zijn over de risico contouren met betrekking tot het gasleidingen tracee en zullen de door de stedebouwkundige gemaakte schetsen duidelijkheid moeten geven over te realiseren aantallen woningen en woningtypen.

Elim

Met de eigenaar van oud Elim, Lucas Bouma en zijn projectleider Dijkstra, hebben we op 30 juni een overleg. Dan hopen we meer duidelijkheid te krijgen over vorderingen en uiteindelijke plannen. Inmiddels is het gele gebouw aan de Alddijk zijde behoorlijk opgeknapt en we gaan 30 juni praten over het deel oude Elimzaal. Wat is hier mogelijk en waar willen we voor kiezen. Bouma wil het in overleg met ons bestuur en de bewoners ter plekke voorbereiden.

Huisartsenzorg

Wat betreft de artsenpraktijk zijn onze twee huisartsen met ons tot de slotsom gekomen dat de werkelijke beschikbaarheid van huisartsen, de bottleneck zal zijn voor het tot stand komen van dit Centrum in Scharnegoutum.

We gaan hierbij de pers betrekken omdat het huisartsen tekort in heel Nederland een groot probleem is geworden. Met name in Fryslân is dit probeem erg groot, zowel in stad als platteland. Er is inmiddels een grote landelijke manifestatie in voorbereiding om “de politiek” te laten weten dat er oplossingen nodig zijn. Het is ook niet denkbeeldig dat men in Den Haag van mening is dat alle huisartsenzorg wel in de steden kan plaatsvinden.  We weten dat ook in Sneek de huisartsenzorg al een ingewikkelde en moeizame zaak is geworden. Men zal er waarschijnlijk  niet op zitten te wachten ook nog 22 dorpen te moeten bedienen.

Los van de hier genoemde “grote” onderwerpen zijn er veel andere bespreekpunten waar we een rol in hebben te spelen. We houden U op de hoogte.

Namens het Bestuur

De secretaris.