Nieuwbouw
Afgelopen week hebben we opnieuw met de projectgroep van de gemeente SWF een overleg gehad waarin de uitkomsten van de enquête zijn besproken. De enquête is door 116 personen ingezonden. De uitkomsten wijken niet veel af van een eerder door ons Bestuur gehouden raadpleging in het Swettehûs. Wel zijn in de gemeentelijke enquête ook vragen geformuleerd die op ons eigen raadpleging nog niet behandeld konden worden. Zo zijn er vragen met betrekking tot dat deel van de bouwruimte waar vanwege de gasleidingen niet gebouwd kan worden. Zeg maar, de overblijvende groene ruimte.

Deze vragen hadden betrekking op de invulling van die ruimte en daar hebben de inzenders duidelijke voorkeuren over uitgesproken. De rode draad daarin is inrichten voor moestuin, natuur, paden, bloemenweide, zo laten, bankjes, spelen en water benutten.
Voor duurzaamheid is er bij de indieners een groot draagvlak. Gepleit wordt voor weinig verharding ten gunste van groen, natuur en water en grasbermen/bloemenmengsels.

10 personen gaven aan dat er een ontsluiting langs het spoor zou moeten komen omdat de ontsluiting nu kwetsbaar is. Wordt daar ook iets mee gedaan? Wij vermoeden dat deze reacties te weinig naar voren zijn gekomen en niet zullen leiden tot ander inzicht.
De stedenbouwkundige heeft op basis van de enquête uitkomsten 2 aangepaste schetsen gemaakt. We hebben daaruit een keuze gemaakt en afgesproken met 1 model verder te gaan, die naar onze mening het beste tegemoet komt aan de wensen van onze inwoners. De stedenbouwkundige werkt dit uit naar aanleiding van onze bespreking. Uitgangspunt is de bouw van 21 woningen waaraan gelet de beschikbare ruimte heel misschien nog enkele kunnen worden toegevoegd.
Onderzocht wordt of de bouw van een 4 tal huurwoningen mogelijk is, wat een acceptabele afspiegeling is van de enquête uitkomsten.

De volgende stap is de schets te bespreken met de aanwonenden. Daarna is er op 9 maart 2023 van 17.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst voor dorpsbewoners en belangstellenden in het Swettehûs waarbij de eindschets gepresenteerd wordt. Hierbij zal ook de uitslag van de enquête beschikbaar zijn. Er volgt nog een flyer actie voor de inloop.

Oud Elim
Lucas Bouma, eigenaar van het oude Elim gebouw, heeft ons in een persoonlijk contact via ondergetekende laten weten dat hij het gedeelte oude grote zaal en het gebouw dat bekend staat als Amsterdamse School stijl, heeft doorverkocht aan een andere ondernemer. Die is nu in overleg met de gemeente over de verbouw mogelijkheden van deze onderdelen. Bouma slaagde hier niet in en besloot daarom tot verkoop. Ons Bestuur zoekt nu contact met deze nieuwe eigenaar. Voor Bouma betekent dit dat zijn werk er bijna op zit. Binnenkort zullen alle 5 gereedgekomen appartementen door huurders bewoond zijn.

Dokterspraktijk
Nu de Gemeenteraad planologisch heeft ingestemd kunnen artsen, architect en de gemeente aan de slag met de verdere uitwerking. De architect heeft hierin een belangrijke rol en onderhoudt in bouwtechnische zin de contacten met de gemeente. De artsen kunnen zich bezig houden met nog aanvullende informatie en de grondaankoop. De gemeente zal de wijziging van het bestemmingsplan gaan voorbereiden en ook de verkeerstechnische situatie ter plekke (bij de rotonde) gaan beoordelen.

Namens het Bestuur en Projectgroep.
Jan Luimstra