Nieuws van Doarpsbelang december 2023

Oud Elim
De verbouwing van het voormalige Elim is afgerond. De appartementen staan te koop en in de tweede week van januari 2024 zullen de Alddijk en Achterbuorren tijdelijk zijn afgesloten voor, in elk geval, gemotoriseerd verkeer, omdat deze appartementen dan voorzien worden van water- en elektriciteits- aansluitingen. Eventuele kopers kunnen er daarna hun intrek nemen.

Nieuwbouw Scharnegoutum Noord
Er is ten aanzien van de nieuwbouw Langaerd een inloopmoment in het dorpshuis op dinsdag 9 januari 2024. `s avonds van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Onderstaand ziet U de brief die we ontvingen van de gemeente Súdwest- Fryslân:

“”De voorbereiding voor het nieuwbouwplan “Scharnegoutum Noord”, een nieuwe woonwijk met 20 grondgebonden woningen, is in volle gang. Afgelopen 12 december heeft het College ingestemd met de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan. Deze zijn opgesteld op basis van de uitkomsten van het participatietraject met de dorpsbewoners eerder dit jaar die in het dorp zijn gepresenteerd. Deze zijn te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kunt U ook inzien vanaf 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024.Dit kan bij het gemeentelijke loket in Sneek. Daarnaast bieden wij U de mogelijkheid om de ontwerpplannen in te zien en eventueel vragen te stellen tijdens de inloopbijeenkomst. Ook een schets van het groenplan, na twee inspraakmomenten met bewoners, laten we zien””.

Verder kan ons Bestuur U berichten dat de Gemeenteraad nog in december een besluit zal nemen op het College voorstel. Na dit besluit is er nog de mogelijkheid daarover zienswijzen in te dienen door ingezetenen van de Gemeente SWF.

Het plan Gezondheidscentrum Swettewei-Noord
We kunnen U geen mededelingen doen.
Wel horen wij signalen uit informele kring. In “de wandelgangen” gaan berichten rond die van uiteenlopende aard zijn en soms ook tegenstrijdigheden bevatten. Geen verifieerbare informatie dus en daarom mogelijk niet betrouwbaar.

We wachten met belangstelling op berichtgeving die we wel kunnen delen.
Aan alle werkzaamheden aan de wegen in het dorp is voorlopig nog geen einde. De gemeente bericht nog over diverse tijdelijke verkeersstremmingen in januari 2024 o.a aan de Prof. Fritsmastrjitte en begin Ivige Leane.

Namens het Bestuur,
Jan Luimstra, secretaris