In de bestuursvergadering dorpsbelang van 24 januari 2022 zijn onderstaande zaken aan de orde gekomen.

De planning van de inning van de ledengelden over 2022 in januari 2022 is ter informatie naar de Doarpsomropper gestuurd. We vragen ook naar nieuwe leden. Het bedrag dat we ontvingen vanwege de glasvezelaanvragen is opgelopen tot € 1750,- Deze gelden zullen worden gebruikt ten behoeve van de jeugd in Scharnegoutum. We gaan voorzieningen proberen te treffen.

Jan zal zich namens het Bestuur aanmelden als contactpersoon voor Groot Sneek. Kan handig zijn en zal niet veel tijd vragen. Naar aanleiding van commissiestukken van de gemeente SWF spreken we af toch nog een onderhoud te vragen met wethouder de Man. We zijn er niet gerust op wat betreft de aantallen woningen nieuwbouw.

Jan gaat een afspraak regelen.

We stellen de Jaarvergadering 2020 vast nu er door leden geen bezwaren zijn geuit, op- of aanmerkingen zijn gemaakt naar aanleiding van de digitaal aangeboden jaarstukken. Enerzijds is deze deze digitale raadpleging eenvoudig en doeltreffend, anderzijds jammer omdat je geen contacten legt, ook niet meer met raadsleden. Voor jaarvergadering 2021 gaan we ons hier maar nader op beraden.

Frederik stuurt nog een verklaring ter tekening omtrent decharge voor de werkzaamheden 2020.

N.a.v. inloopavond jeugd: We hebben contact gehad met de jongerenwerker van de gemeente SWF. De jeugd en gemeente praten over een bankje met een overkapping. De jongeren willen dit zelf wel maken en onderhouden en de jongerenwerker wil hen begeleiden. Dorpsbelang zou verantwoordelijkheid op zich moeten nemen en wij zullen de subsidie moeten aanvragen waarbij de jongerenwerker ons wel wil ondersteunen. We geven alvast aan dat er in elk geval geen sprake zal zijn van een keet. Ook lijkt het zinvol de projectgroep gemeente te vragen of een pannakooi op het terrein Langaerd mogelijk zou kunnen worden ingepast.

Bloemenproject Lege Dyk: We gaan de baskets dit jaar lager hangen (plm 1.70 mtr) zodat hooguit een laag keukentrapje nodig is om water te geven. Als het even kan dit project doorzetten. We vragen subsidie bij het Ondernemerfonds. Doen we ook voor een bijdrage aan het uitbreiden van het berghok van het dorpshuis. Verder kunnen we nog een bijdrage vragen voor ondersteuning aan de jeugd die te weinig mogelijkheden voor vertier heeft in het dorp.

De secretaris.

Jan Luimstra