Mooi waar op Elim!! De lente giet oer it lan en wurd werkelikheid en sa binnen Douwe Algra en Sietse Holtrop oan de kwast mei de thermometer. Dizze giet mei de dei om heech. De stand is te sjen op Dorpshuis – Elim…