Jaaroverzicht van de activiteiten van de Vereniging Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea over de periode 2e halfjaar 2020 tot en met het 1e halfjaar 2021. 

(vorige jaar gemaakt tot en met het 1e halfjaar 2020)

Het Bestuur vergaderde in deze verslagperiode 5 maal, waarvan 2 keer met een digitale verbinding. Daarnaast waren er overleggen c.q. contacten met gemeenteambtenaren,  een wethouder, leden van onze geledingen waaronder de 4 mei commissie, de mediagroep en de natuurstichting. Ook vonden gesprekken plaats in het kader van jeugdoverlast in ons dorp met o.a. de gemeente, politie en bewoners.

De problematiek bij het innen van de contributies van onze leden over het jaar 2019 en 2020 zijn opgelost. Nadat de Rabobank een licentie in orde maakte zijn de contributies over 2019 geïnd in het vierde kwartaal 2020 en over 2020 in januari 2021. De leden hebben we terzake goed geïnformeerd en zij hebben ingestemd met onze werkwijze, waarvoor we hen dank zeggen. 

Met betrekking tot de jaarvergadering over 2019 hebben we afgesproken deze digitaal te gaan houden omdat het in verband met Corona niet mogelijk was in het Swettehûs bijeen te komen. Via de Doarpsomropper en onze dorpswebsite is dit aan de leden kenbaar gemaakt. Zij ontvingen alle vergaderstukken via deze media, waaronder ook onze blog op de website, met uitzondering van de financiële stukken. Deze konden zij bij de penningmeester opvragen. De leden hebben aldus kennis kunnen nemen van alle jaarstukken en hen werd gevraagd op- of aanmerkingen via ons mailadres, of anderszins schriftelijk bij ons in te dienen.

Wij ontvingen geen suggesties, op- of aanmerkingen en er is geen gebruik gemaakt van ons aanbod financiële stukken in te zien en/of op te vragen bij de penningmeester. Wel hebben leden in behoorlijke mate gebruik gemaakt van een andere oproep via de omropper en website, nl. kenbaar te maken of zij instemmen met de projecten die we uitvoeren met gelden van het ondernemersfonds. Die leden danken we daarvoor nog eens hartelijk. Ook blijkt uit deze vele reacties dat een digitale raadpleging zeer wel mogelijk is en goed werkt. Ons Bestuur heeft op basis van voorgaande in onze bestuursvergadering van 12 januari 2021 besloten de Jaarvergadering 2019 te beschouwen als afgerond en onze penningmeester is decharge verleend voor zijn werkzaamheden.

Het Project bewegwijzering industrieterreinen werd in deze verslagperiode afgerond, evenals het project ten bate van de Mediagroep. Achterstanden zijn hiermee weggewerkt want inmiddels is in het derde kwartaal 2021 ook ons project opknappen berghok sportvelden, uitgevoerd door de natuurstichting,  afgerond en afgerekend. Voor het jaar 2021 staan er 3 projecten op stapel. Het realiseren van een moestuin, een infopaneel over het Scharnegoutum van vroeger en nu, te plaatsen bij de Swette en het beplanten van de rotonde bij ingang dorp. Hierbij o.a. bollen. Deze 3 projecten zijn ingebracht door dorpsgenoten en zij zullen ook deze plannen verder vorm geven en de uitvoering ter hand nemen.

De 4 mei herdenking bij het monument is in 2020  op een sobere wijze tot stand gekomen. In verband met de corona pandemie was er geen publiek aanwezig. Wel zijn kransen gelegd, is stilgestaan bij de slachtoffers als gevolg van oorlogsgeweld en hebben kinderen van de basisschool deelgenomen aan de plechtigheid. We danken de 4 mei commissie voor hun inspanningen dit mogelijk te maken.

Het Sinterklaasfeest heeft spijtig genoeg geen doorgang kunnen vinden. Vanwege de corona pandemie is hiervan afgezien wat in goed overleg tussen school en de commissie is afgesproken. We hopen van harte dat dit in 2021 wel weer mogelijk zal zijn.

Er is overleg geweest in verband met de jeugdoverlast bij de brug.  De beplanting is snel gerealiseerd. Er zijn rozenbottelstruiken  geplant. We hopen dat de jeugd vanwege de doornen de perken zullen mijden. De bewoner die de meeste overlast ondervindt heeft van een aantal buurtgenoten handtekeningen gekregen op een lijst waarin ze de overlast bevestigen.  Een mail van een dorpsgenoot over het nut van een pannakooi of skatehelling om toch iets voor de jeugd te kunnen doen leidt tot de discussie hoe de jeugdproblematiek verder aan te pakken. Ons bestuur is voornemens jongeren rechtstreeks te benaderen voor overleg, inventarisatie van hun behoeften, zodra dit in het Swettehûs mogelijk is. Voor we allerlei oplossingen bedenken en keuze`s maken is vooral van belang wat de jeugd zelf wil. We denken daarbij wel een concreet aanbod te doen van een bepaald bedrag om aan te geven dat we wat te bieden hebben. We spreken af dat  we ons richten tot de doelgroep 12-18 jarigen.

Gebleken is dat de objecten die we in het dorp realiseren met gelden van het Ondernemersfonds  niet verzekerbaar  zijn. Uit navraag bij de gemeente SWF bleek dat de gemeente weliswaar een verzekering voor vrijwilligers heeft, maar dat die geen objecten vergoed. Ook de gemeente SWF moet alle kosten van objecten in de gemeente, in geval van vernieling of vervreemding, uit eigen middelen betalen. Dit heeft tot gevolg dat ons Bestuur voorzichtiger zal moeten zijn om nieuwe objecten te plaatsen. Als voorbeeld kan het nonnenbeeld worden genoemd. De kosten van herstel kwamen voor eigen rekening. Gelukkig heeft het Ondernemersfonds deze kosten volledig willen aanmerken als project van het Fonds.

Met de gemeente SWF is er in de verslagperiode meermalen contact geweest met betrekking tot onze inspanningen te komen tot nieuwbouw, een gezondheidscentrum en nieuwe functie voor het oude Elim gebouw. Inmiddels is het Elim gebouw verkocht en hebben de kopers hun plannen bij de gemeente ingediend. In deze verslagperiode was het wachten op vergunningen, zodat er nog geen concrete actie heeft kunnen plaatsvinden.

De gemeente gaat in Scharnegoutum bouwen. Dit besluit viel in de verslagperiode van dit jaaroverzicht. Ons bestuur ziet het als een belangrijk resultaat ook al is er nog geen sprake van feitelijke bouwactiviteit.
In de plannen voor een Gezondheidscentrum was er in de verslagperiode geen voortgang te vinden. Wel kunnen we U berichten dat inmiddels initiatiefnemers en gemeente in gesprek zijn met elkaar en dat er afspraken zijn gemaakt om een plek te vinden voor dit centrum in ons dorp.

In dit verslagjaar kunnen we ook melding maken van de verharding van het schelpenpad rond de sportvelden. Het behoeft geen betoog dat veel dorpsgenoten hier blij mee zijn, evenals de vele passanten die gebruik maken van de mooie fiets of wandelroute tussen LeeuWarden en Sneek. Ook de Pôle krijgt nu een nieuw wegdek tussen beide verkeersdrempels. We gaan er maar van uit dat het trottoir hierbij ook aandacht zal krijgen.

In deze verslagperiode is nog steeds sprake van veel beperkingen door het Covid virus. Ons bestuur en ook onze geledingen hebben daar uiteraard last door ondervonden. Dat gold niet alleen de 4 mei commissie en de sinterklaas werkgroep. Beperkingen waren er ook voor het Bestuur van de natuurstichting en de mediagroep. We hopen maar op betere tijden.

De secretaris.