Vrijdag, 5 april j.l vond in het dorpshuis een voorlichting plaats van Vodafone over het voornemen een 40 meter hoge 5G zendmast te plaatsen achter de sportvelden in ons dorp. Met een rondschrijven ontvingen de dorpsbewoners  hiervoor een uitnodiging.

Dorpsbelang heeft U op www.skearnegoutum.nl en facebook Skearnegoutum.nl al geattendeerd op het belang van deze voorlichting.

De presentatie werd verzorgd door een vertegenwoordigster van het Antennebureau dat een Adviesbureau van de Nederlandse Regering is, een vertegenwoordiger van Vodafone en ook een vertegenwoordigster van de Gemeente Súdwest Fryslân was hierbij aanwezig.

De Rijksoverheid heeft het voornemen een landelijk breed netwerk van 5G zendmasten te plaatsen in het belang van telecommunicatie en verbetering van de digitale infrastructuur. Het Antennebureau heeft tot taak de voorlichting daarover te verzorgen. Uitgangspunt van de Overheid is dat aan de effecten van straling voldoende voorwaarden gesteld zijn die de gezondheid van mensen waarborgen.

Ongeveer 50 inwoners waren aanwezig op deze voorlichtingsavond. We luisterden naar een presentatie door het Antennebureau, die ons uitgebreid  informeerde over de betekenis van een dergelijke zendmast met veel technische informatie van zo`n installatie over radiogolven, magnetische velden, zendfrequenties  en straling, het doel van deze zendmast, de keuze voor de gekozen plek, de gezondheidsaspecten enz….

Uit de reacties vanuit de zaal kwam naar voren dat velen de ingewikkelde technische aspecten niet kunnen overzien en ook niet veel wijzer werden van de geboden informatie. Wel hadden zij grote bedenkingen omdat ze toch schade van de gezondheid verwachten. Een enkeling gaf meteen al te kennen geen enkel vertrouwen te hebben in de stelling dat een 5G zendmast geen extra gezondheidsrisico`s met zich mee zal brengen. Sommigen zijn daar zeker van, anderen hebben twijfels en weer anderen missen gewoon het vertrouwen in de rijksoverheid. Er werd lang over gesproken, er werden veel vragen gesteld, maar dit leverde niet  meer duidelijkheid op.

Na deze presentatie ging de vertegenwoordiger van Vodafone verder in op de keuze voor de plaatsing van de zendmast in ons dorp, waaraan 9 schotels zullen worden gehangen ten behoeve van de zendgemachtigden Vodafone, KPN en Odido (voorheen T-Mobile)

Uitgelegd werd dat er in onze regio een dekkingstekort is voor  mobiele telefonie.  7 vestigingsplaatsen zijn beoordeeld waaruit tenslotte 3 keuze`s zijn gemaakt. Dit betreft plekken bij Bozum, Lytse Wierrum en Scharnegoutum. Alleen Scharnegoutum is echter overgebleven omdat de grondeigenaren in de andere dorpen geen medewerking wilden verlenen. In ons dorp is de Gemeente eigenaar van de grond. Beide sprekers bevestigden dat het Gemeentebestuur van Súdwest Fryslân de keuze maakte deze zendmast te plaatsen achter de sportvelden bij Scharnegoutum.

Het Bestuur van Doarpsbelang, vier van de vijf leden aanwezig, verwoorde hierna dat zij het onbegrijpelijk en ook onbehoorlijk vind dat deze voornemens niet vooraf met hen is gecommuniceerd. Dit des te meer omdat er juist de laatste jaren veelvuldig goede contacten zijn met het Gemeentebestuur en ook meerdere gemeente- ambtenaren van de projectgroep nieuwbouw Scharnegoutum.

Het Bestuur van Doarpsbelang is van mening dat de gekozen plek een verkeerde keuze is omdat hier sprake is van één van de groenste plekken van het dorp, een plek waar veel dorpelingen het dagelijkse “rondje om de sportvelden” wandelen met of zonder huisdier. Een plek juist om de natuur te beleven, met groen en water.

Een plek ook die vooral in het teken staat van sport en recreatie. Op de sportvelden, waar gevoetbald en gekaatst wordt, maar ook op het fietspad dat Leeuwarden en Sneek met elkaar verbindt, waar de vele fietsers en wandelaars genieten van mooie omgevingen langs het water van de Zwette.
De Zwette die zelfs landelijk bekend is van de roemrijke Elfsteden tochten, niet alleen geliefd bij  schaatsers, maar ook talrijke andere sportbeoefenaren op het water van de Zwette. Het zou zonde zijn juist daar een hoge zendmast te plaatsen.

Na deze voorlichtingsavond in Scharnegoutum zal Vodafone nader overleg voeren met het Gemeentebestuur om te komen tot een aanvraag voor vergunning van de te plaatsen zendmast. Zo ver is het nog niet en uiteraard zal de Gemeenteraad het formele besluit daartoe nemen en volgt nog een bezwaar periode van 6 weken.

We kunnen de conclusie trekken dat er op deze avond geen voorstanders voor het plaatsen van de zendmast aanwezig waren, hoewel er inwoners zijn die klachten hebben over een slecht telefonie bereik, maar die kwamen niet naar het Swettehûs.
Alle aanwezigen deze avond toonden zich negatief over een mogelijke plaatsing van deze zendmast op genoemde plek.

Namens het Bestuur Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea.

De secretaris.