De 1e Einekuorren al yn de beam? In ein is sneller as in ljip…. Tymen Hofstra v.d. Zwettewei hat twa moai nije einekuorren sels makke en hij ferteld: “dy ha ik gelyk mar yn de beam dien. 16 februaris wie dat. Doe krigen we gelyk in winterke/nachtfroast. Letter tocht ik: hie’k se der no mar earder yn dien dan hie de winter grif better útpakt”. (de einen kin mar siikje nei de beam mei de de einekuorren, dan hawwe se in moai plakje)