College van B en W op bezoek in Scharnegoutum

Dinsdag, 9 mei 2023 was in het Swettehûs het voltallige College van Burgemeester en Wethouders te gast bij ons in Scharnegoutum. Het College vergadert iedere dinsdag in het Gemeentehuis, maar één keer per maand doet ze dat op locatie in stad of dorp. Scharnegoutum was als zesde dorp door hen uitgekozen en zo kwam bij Doarpsbelang het verzoek binnen dit te willen afstemmen met de mensen van het dorpshuis.

In het verzoek kwam naar voren dat het College van half 10 tot half twaalf graag zijn besloten vergadering wilde houden en na een korte pauze dan in contact wilde komen met enkele bestuursleden van doarpsbelang maar ook met enkele andere dorpsbewoners die goed op de hoogte zijn van wat zich zo al in het dorp zoal afspeelt. Genoemd werden o.a. vrijwilligers maar zo mogelijk ook jongeren. Het voorstel was een korte wandeling te maken en onderwijl informeel het wel en wee van het dorp met elkaar te bespreken. Afgesloten zou dan kunnen worden met een lunch waarbij ze dan ook de gasten graag verwelkomen.

Het voltallige College, waarbij ook de Gemeentesecretaris , heeft deelgenomen deze dag en na afloop van de besloten vergadering zijn ook enkele ambtenaren naar het swettehûs gekomen.
Vanuit ons dorp hebben Wijtze de Boer, Durk Koopmans, Jitske Dijkstra, Piet IJssels en ondergetekende mee gedaan. Samen hebben we diverse connecties in het dorp, kennen veel dorpsgenoten en weten wat er in Scharnegoutum zo al leeft en zich afspeelt.

Op verzoek van burgemeester Jannewietske de Vries heeft ieder zich voorgesteld en iets over de eigen positie verteld. Daarna volgde een kleine wandeling naar de plek van het beoogde nieuwe artsen-en apotheekgebouw, zoals vooraf voorgesteld door doarpsbelang. Tijdens deze wandeling is er veel informeel met elkaar gesproken en zijn we bij de brug via de Swettewei naar de gekozen plek gelopen.
Namens Doarpsbelang mocht ik de plek voor de nieuwe praktijk aanwijzen en in het kort vertellen hoe de verdere ruimte zal worden ingevuld.

Nadrukkelijk is daarbij ook stil gestaan bij de wensen en voorstellen door de bewoners naar voren gebracht in een eerdere bijeenkomst waarbij gemeenteambtenaar Helga Krist gespreksleidster was, alsmede de toezegging van architect Atsma dat die wensen mee worden genomen bij de verdere uitwerking van het bouwconcept.

Over de parallelweg aangekomen bij de rotonde is toegelicht dat dit door de buurt wordt gezien als een gevaarlijke plek waar aanpassingen nodig zullen zijn en de toezegging is gedaan dat de gemeente hieraan aandacht zal besteden. D.w.z de plek verkeerstechnisch zal beoordelen en indien nodig, met voorstellen zal komen.

Terug gekeerd in het Swettehûs hebben we een kleine lunch genoten en ondertussen gesprekken voortgezet.
Samenvattend kan gezegd worden dat het een plezierig en nuttig samenzijn was in een heel ontspannen en gemoedelijke sfeer. De burgemeester heeft dit namens het College ook duidelijk onder woorden gebracht en dankte hartelijk voor de uitstekende ontvangst en alle goede voorbereidingen voor deze morgen. Nogmaals legde ze uit dat het College het van grote waarde vind ook zelf in de steden en dorpen van Súdwest Fryslân met de mensen in contact te komen.

Namens het Bestuur,
Jan Luimstra, secretaris.