Theatervoorstelling     ‘Echt Wier’     12 November  in ons dorpshuis.  

Aanvang: 20.00 uur                        Inloop vanaf 19.15 uur

kaarten@dorpshuis-scharnegoutum.nl

ECHT WIER! 

Tekst:  Bonne Stienstra
Rezjy: Bruun Kuijt
Spilers: Jan Arendz en Marijke Geertsma
Tekener/ muzyk/ affysje: Frâns Faber
Klean: Joukje Minnema
Technyk: Jeroen van Casteren en Rutger van der Hout
Grafysk ûntwerp: Tjeerd Tijsma
Webside: Henk Doevendans
Mei tank oan: Piers’ Stee  yn Kimswert,
                          Bestjoer, Freonen en Frijwilligers

Echt Wier!
Jan Arendz en Marijke Geertsma ferbrekke de stilte, fertelle ferhalen en spylje scènes, komysk en út it libben sels.
As je lang byelkoar binne, dan falt der wolris in stilte.
In stilte dy’t hieltyd langer duorret, omdat it measte al sein en ferteld is.
Mar as de relaasjeterapeut dan wol, dat je ferplicht in oerke deis mei elkoar prate, dan
komme de ferhalen, miskien sels wol geheimen, noait earder ferteld.
Oer deistige saken, oer trou en iensumheid, oer opromje en bewarje, oer sliepe en wekker lizze, oer waar en wyn, oer doe, oer no, oer aanst. 

 

PORTRET TEKENJE LITTE FAN JOSELS ? 

Frâns Faber tekent jûns in oere foar en in oere nei de foarstelling portretten (gjin karikatuur!)
As jo je tekenje litte wolle troch Frâns dan kin dat op de jûn dêr’t jo in kaartsje foar ha.
Foar opjefte sjoch www.jmteaterwurk.nl
It tekenjen sels kostet neat. Wol stiet der in pot foar in frijwillige bijdrage.

 

Kosten: 20,- inclusief 1x koffie/thee

Betaling mag via Bankreknr NL48 RABO 0356101517  t.n.v.  Dorpshuis Scharnegoutum o.v.v. naam en adres en  “Echt Wier”

 

of als mailen niet mogelijk is dan via tel.nr 0515-422828

Al geboekt?  Uw kaarten blijven geldig.