Verslag van de Jaarvergadering van Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea van 16 april 2024 in het Swettehûs te Scharnegoutum.

Aanwezig zijn: Alle Bestuursleden, Aukje Hofman, voorzitter,Frederik Boonstra, penningmeester,Piet IJssels, Marco Kok, Ester Elzinga-Ewouds en Jan Luimstra, secretaris.
De leden, Pier Santema, Cees van der Goot, Geart Bos, Wijtze de Boer, Durk Koopmans, Henk Bos, Jaap van der Veer, Durk Koopmans en Ytzen Tamminga
De Gemeenteraadsleden, mw C.Bergsma-Veldhuis FNP, Peter Wielinga GBTL, Pier Visser PvdA, Karel Lever CDA en Pieter Greidanus Nieuw Sociaal.

Aukje Hofman heet allen welkom en memoreert even aan onze gewijzigde manier van vergaderen, zoals we dat vorig jaar ook deden en in goede aarde viel. We gaan hierna over naar de agendapunten.

Verslag jaarvergadering 17 april 2023

We behandelen het verslag van de vorig jaar gehouden jaarvergadering en de voorzitter licht dit toe. Aukje zegt dit in verkorte zin te doen omdat het verslag 3 pagina`s telt en zo doet ze dat op prima wijze kan deze schrijver, die het verslag maakte, bevestigen. Er zijn geen op-of aanmerkingen op de gegeven toelichting zodat we dit verslag kunnen vaststellen. Ze biedt aan dat belangstellenden het gehele verslag kunnen lezen na afloop van de vergadering.

Jaarcijfers 2023  Kascontrole heeft plaatsgevonden door dhr Jaap v.d.Veer die akkoord is en daartoe heeft ondertekend.

De penningmeester ligt de cijfers van Balans en Exploitatie als volgt toe:

De saldo’s zijn gecontroleerd en goed gekeurd. Het kapitaal in 2023 is 3017 euro gezakt, wat komt omdat we een post Overige schulden hebben toegevoegd. Dit bedrag is een schuld aan de gemeente SWF en wordt in 2024 betaald. Het betreft ligplaatsen boten inkomsten. We moeten elk jaar een gedeelte van deze inkomsten doorbetalen aan de gemeente SWF.
De website heeft geen inkomsten. Er zijn geen nota’s verstuurd i.v.m. een ‘slecht’ werkende website. Komend jaar gaan we bedrijven en ondernemers benaderen om te adverteren via een banner op de website.

Uitgaven kant: Laatste keer een bijdrage aan de Doarpsomropper, dit jaar gaan we dit omzetten voor de kosten van de website. Zie ook begroting 2024 daar staat 700 euro voor gereserveerd.
Ondernemersfonds, er zijn 3 mooie uitgaven gedaan.
Kosten ligplaatsen boten zijn in 2022 en 2023 in totaal € 4644,- Het resultaat is dan -3017 euro.

Begroting 2024;
De contributie is 200 euro hoger in verband met een actie door de bestuursleden. Aan de hand van de ledenlijst bezoeken we adressen die op deze lijst ontbreken. In 2023 heeft de Vereniging 325 betalende leden en dat aantal stijgt nu.

Bijdrage Doarpsomropper wordt bijdrage aan website 700 euro.

De aanwezige leden stemmen unaniem in met de financiële jaarcijfers. De secretaris geeft aan dat ook zes leden via mail hebben ingestemd. De voorzitter verleent daarna decharge aan de penningmeester.

Projecten Ondernemersfonds

Aan de orde komen de projecten die we uitvoerden in 2023 en die voor 2024 gepland zijn.
Zoals al vermeld ontving de Beheerscommissie Sportvelden € 5.000,- voor verduurzaming. De secretaris gaf gehoor aan een uitnodiging om één ander te komen bezichtigen. Ook heeft de commissie schriftelijk aangetoond wat de kosten zijn geweest. Het gaat om een bedrag van plm. € 70.000,- voor ledverlichting op de velden en zonnepanelen op het dak van de kantine. Dit geeft een energie besparing van wel 70%.
Nu moet het deel waar de kleedkamers zijn nog worden aangepakt omdat het dak lekken heeft waardoor er veel schimmelvorming is opgetreden. Men zoekt hiervoor nog verdere subsidies.
Voor 2023 is ook weer het bloemenproject Lege Dijk bekostigd en een kleine post kosten infopaneel bij de brug.

Voor 2024 zocht de secretaris contact met de Verenigingen van de sporthal aan de Fleardyk. Dat leverde een 3 tal aanvragen op. Ook de speeltuinvereniging doet een beroep op een bijdrage uit het Ondernemersfonds.
Het volgende overzicht biedt onze voornemens voor bekostigingen in 2024.
De dames van de moestuin, een bedrag van plm. € 1.000,- (het bedrag is nog gereserveerd uit voorgaande jaren.
De bloemen Lege Dyk, geraamd wordt € 1.500,-
Gymnastiekvereniging SSS, een bedrag van plm. € 1.000,- (nota`s al aanwezig)
Badmintonclub BSC, een bedrag van € 300,- (nota`s al aanwezig)
Tennisvereniging Skearnetikkers, een bedrag van € 5.000,- (totale investering is plm. € 21.000,-)
De speeltuinvereniging, ( bedrag nog niet bekend, info wordt nog ontvangen)

Het bestuur moet nog besluiten hoe de uitgaven te verdelen, maar heeft de intentie dat dit rond de  € 8.800,- zal bedragen.

De aanwezige leden stemmen unaniem ook in met deze uitgaven die zij goed besteed achten.

De concept Statuten van notariaat Rientjes

De concepten beslaan 13 pagina`s wat erg veel is om te communiceren. We kiezen daarom voor een samenvatting waarbij de belangrijkste wijzigingen worden vermeld.
De secretaris geeft uitleg en vertelt dat uiteraard bij de oprichting van de Vereniging, nu 100 jaar geleden, statuten zijn opgemaakt en verleden bij notariaat E.K Hoekstra.  Vervolgens zijn in het jaar 1998 de statuten gewijzigd via notariaat H.A Kapma

Wij hebben nu notaris Rientjes gevraagd of aanpassing van de Statuten wenselijk is en dit notariaat heeft dat bevestigend beantwoord.
De belangrijkste wijzigingen zijn de navolgende:

In de nieuwe statuten zijn de digitale gegevens stromen opgetekend. Een aspect dat niet eerder in de statuten was opgenomen. Onder het kopje Algemene Vergadering, aandachtstreepje Schriftelijk…..staat te lezen dat dit bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de afzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

Bij Opzegging van het lidmaatschap door het lid dit kan geschieden tegen het einde van een boekjaar, schriftelijk aan het Bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, het lidmaatschap doorloopt tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Bestuur: Moet bestaan uit tenminste 3 natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester benoemen. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden van de Vereniging.
Zittingstermijn  Deze worden benoemd voor vier jaar, (voorheen 8 )de bestuursleden door een door hen gemaakt rooster aftredend zijn en onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. Op de eerstvolgende algemene vergadering kan deze de herbenoeming bekrachtigd worden.

Art 9 Het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar en er jaarlijks tenminste één algemene vergadering gehouden wordt en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.

Statutenwijziging: Deze slechts kan plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen door het Bestuur. Het besluit tot wijziging slechts kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

De aanwezige leden stemmen unaniem in met de statutenwijziging en ze her benoemen alle bestuursleden per direct, zoals geadviseerd door het notariaat Rientjes.

Bijeenkomst Vodafone over voornemen 5G Zendmast

De voorzitter geeft een toelichting en uitleg over deze bijeenkomst. Ze vertolkt de zorgen die bezoekers uitten over de mogelijke gevolgen met het oog op de gezondheid en maakt ook duidelijk wat het standpunt van ons bestuur is. We vinden de locatie achter de sportvelden geen goede plek voor een dergelijke zendmast. Immers, het is een plek die in het teken staat van natuurbeleving, sport en recreatie en onderdeel van het fietspad langs de Zwette tussen Leeuwarden en Sneek waar veel fietsers, wandelaars en watersporters gebruik van maken.  Ook de teleurstelling van het Bestuur hierover niet vooraf door de Gemeente SWF geïnformeerd te zijn komt voorbij in de bespreking.

De secretaris vult aan dat we schriftelijk via het secretariaat van de gemeentesecretaris onze teleurstelling over dit laatste al hebben uitgesproken. Daar komt een reactie op.
Dat er in onze regio een hiaat is voor telefonie via Vodafone is correct. Een aantal dorpsbewoners ervaart een slecht en ongemakkelijk bereik. Maar zij waren niet vertegenwoordigd op de gehouden bijeenkomst.

Uit de kring van aanwezige  gemeenteraadsleden komt de informatie dat Dorpsbelang via de griffie van de Gemeente ook raadsleden kan informeren over de bijeenkomst. De secretaris vraagt zich af of dit wel zo “netjes” is nu we ons al tot het College hebben gericht. Geantwoord wordt dat dit niet ongebruikelijk is en eigenlijk wel acceptabel.

In het gesprek dat volgt komen meerdere aspecten die aan deze zaak verbonden zijn nog aan de orde. We sluiten dit agendapunt af met het voornemen gemeenteraadsleden ook te informeren.

Rondvraag

Dhr Tamminga deelt zijn zorgen met ons over de slechte staat van straten en trottoirs waar veel kuilen in het wegdek gevaren opleveren. Ook benoemt hij de slechte uitvoering van het maaibeleid in ons dorp. Het bestuur herkent deze zorgen en deelt ze ook. We zullen het opnieuw bespreken met de dorpscoördinator, dhr. A. de Vries.

Dhr Greidanus legt uit dat het gemeentelijk beleid ter zake door de Gemeenteraad evenwel is aangenomen en bekrachtigd. Dit beleid kent vele aandachtsvelden en keuze momenten.

Dhr Lever wijst vervolgens op het Onderhoudsplan van de Gemeente. Hij adviseert ons dit te raadplegen zodat we gemaakte keuzes en planning van uitvoering kunnen inzien. Wellicht maakt dit zaken al een stuk duidelijker en inzichtelijk.

Bestuurslid dhr Kok wijst nog op de aan jongeren toegewezen plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten wat ook meegenomen zou moeten worden bij het vraagstuk van de zendmast.

Dhr G. Bos vraagt nog aandacht voor een publicatiebord bij het Swettehûs waar mensen geïnformeerd kunnen worden over voor het dorp van belang zijnde evenementen. Ook zou bij de sporthal een nieuwe richtingswijzer naar sportlocaties niet misstaan nu het oude bord ver over de datum en niet leesbaar meer is.

Dhr Koopmans vraagt of er nog informatie is over de plannen voor het nieuwe Gezondheidscentrum.
Enkele bestuursleden reageren en geven aan dat de procedure daartoe langer tijd neemt dan verwacht. Zo was er sprake van een te duur ontwerp waarin weer veel tijd nodig was voor het onderzoeken van aanpassingen. Verder is er informatie die we (nog) niet kunnen delen op verzoek van de initiatiefnemers.
Wel is enkele keren toegezegd dat er binnen enkele weken informatie zou komen, maar ook dit is nog niet gelukt.

De voorzitter dankt hierna alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigt een ieder nog uit voor een drankje en gesprek na sluiting, waarna de vergadering wordt afgesloten.

De secretaris.