Verslag van de Jaarvergadering Van de Vereniging Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea gehouden op maandag, 17 april 2023 in het Swettehûs.

Aanwezig zijn namens Doarpsbelang Aukje, voorzitter Ester, lid, Piet, lid en Jan, secretaris. Verhinderd is onze penningmeester, Frederik.
Namens de gemeente SWF André de Vries, dorpencoordinator,
Namens het Ondernemersfonds SWF, dhr Anton van Dijk, fondsmanager.
Vertegenwoordigers van de Gemeenteraad, mw Bergstra-Veldhuis namen de FNP, dhr Bob van der Werf namens het CDA, dhr Jeffrey Smink namens de VVD, dhr Edgar Donkerbroek namens Gemeentebelangen TL.
Leden van dorpsbelang dhr Pieter Jellema, dhr en mw van der Meer-Grijpstra ,dhr Haitze Wiersma en dhr Tseard Zeilstra.

Aukje opent de vergadering n heet iedereen hartelijk welkom. Ze is verheugd over de opkomst voor deze vergadering.
Ondernemersfonds.
Ze geeft hierna het woord aan de heer van Dijk die ons zal vertellen over het Ondernemersfonds.

Dhr van Dijk vertelt dat het fonds werd geïnitieerd door enkele grote Ondernemersverenigingen in de gemeente waaronder die van Sneek en Bolsward. Het Fonds werkt met de financiele middelen die worden opgebracht door Ondernemers van hun onroerend goed belasting, niet zijnde bewoonde gebouwen. Ook andere partijen die geen ondernemer zijn, vallen hieronder zoals die van instellingen en instituten. Er is een jaarlijks budget van plm 1 miljoen euro wat de gemeente SWF doorsluist naar het Fonds.
De subsidie gelden worden door het Fonds naar evenredigheid verdeeld onder de deelnemende kernen, op basis van de door stad of dorp door de Ondernemers opgebrachte gelden. Uiteraard ontvangt een grote kern dan meer dan een kleinere.

Het komende jaar loopt de termijn voor het Ondernemersfonds af en zal de Gemeenteraad moeten besluiten hoe het verder gaat. Er kunnen wat wijzigingen ontstaan vanwege juridische aspecten. Zo zijn nu uitsluitend agrarische bedrijven vrijgesteld van de heffing, dan wel krijgen compensatie, maar vraag is of dit nog houdbaar is. Van Dijk heeft wel het vertrouwen dat het Ondernemersfonds een nieuwe termijn zal worden gegund voor het uitoefenen van zijn taken. De gelden worden besteed voor maatschappelijk wenselijke activiteiten ten behoeve van de “mienskip” in het algemeen en mogen niet aan individuele personen worden toegekend.
De meeste kernen in de gemeente SWF doen mee, hetzij door Ondernemersverenigingen, danwel door een Vereniging van Dorpsbelang wanneer een Ondernemers vereniging ontbreekt of ondernemers hebben ingestemd met overname door een Vereniging van dorpsbelang.

Er zijn in de afgelopen periode veel gelden besteed aan allerlei initiatieven uit de “mienskip” Na een vraag aan van Dijk is er gelegenheid daarvan een aantal voorbeelden te noemen van de projecten die doarpsbelang in Scharnegoutum heeft weten te realiseren.
Nu er geen vragen meer zijn sluit Anton van Dijk af en danken de aanwezigen hem voor de heldere uitleg die hij gegeven heeft.

Begroting 2022, Balans en Exploitatie-rekening 2021-2022 Doarpsbelang
We nemen de jaarstukken door. Er zijn wel enkele vragen. Dhr Jellema ziet dat er een bestemmingspost is voor Loaiingea. Er zijn wel enkele plannen in het dorp, kan er gebruik worden gemaakt van deze middelen? Het antwoord is bevestigend. Jellema zit nu in de beheerscommissie voor Loaiingea.

Dhr Smink valt het op dat er veel meer is uitgegeven in 2021 dan is ontvangen van het Ondernemersfonds over 2022. De secretaris geeft aan dat dit komt door uitgaven van projecten uit voorgaande jaren die in 2021 alsnog werden uitgevoerd. Vaak is dit ook het jaar na de ontvangsten. Er geldt een termijn van twee jaar waar binnen de uitgaven gedaan moeten worden en ingeval dit nog later het geval is wordt dit overlegd met de Fonds Manager, dhr van Dijk.

De heer Donkerbroek informeert naar de afwijkende begrotingspost 4 mei in 2022. De secretaris antwoordt dat voor dit herdenkingsjaar extra activiteiten gevraagd werden. Daarom werd een hoger bedrag begroot. De Martenscantorij heeft een speciaal herdenkingsconcert gehouden, maar daarvoor werd door de gemeente SWF extra geld beschikbaar gesteld, zodat de uitgaven voor Doarpsbelang niet hoger waren dan plm. de gebruikelijke € 200,- De kosten van de herdenking ,waaronder een erekrans, worden gedeeld met de Oranjevereniging.

Dhr van Dijk vraagt nog of er ook digitaal instemming met de jaarstukken en projecten is betuigd door leden van de Vereniging. De secretaris antwoordt dat dit enkele leden zijn tot nu, maar het verzoek –incl. de jaarstukken- is nog maar pas gedaan. (opmerking secretaris: nu (op 23 april 2023) 11 leden die hebben ingestemd met zowel de jaarstukken als de projecten van het Ondernemersfonds.
Tseard Zeilstra merkt op dat leden die zelf de regie willen houden bij de contributie betaling niet weten wanneer en hoe te betalen. Ook het echtpaar van der Meer bevestigt dit en heeft de contributie nog niet betaald. Kan hierover een bericht worden gemaakt in de Doarpsomropper zodat e.e.a duidelijk is? We zeggen toe dit te gaan doen.

Ook de aanwezige leden stemmen in met de jaarstukken.

Uitgevoerde projecten 2022 en de nieuwe aanvragen voor 2023
De secretaris geeft een toelichting op de inmiddels uitgevoerde projecten over 2022 en die waarvoor we in 2023 een aanvraag hebben ingediend bij het Fonds. In het oog springt hierbij de aanvraag ten behoeve van Sportstichting de Kromme Tille waarvoor een bedrag van € 5.000,- is gevraagd voor verduurzaming van veld en gebouw. Opgemerkt wordt dat het wel van belang is de Stichting te vragen verantwoording af te leggen over zijn financiele positie en de kosten van de voorgenomen verduurzamings activiteiten. Ons bestuur heeft ook het voornemen daartoe over te gaan.

Alle aanwezigen geven aan tevreden te zijn met de manier waarop Doarpsbelang ten bate van de dorpsgemeenschap deze activiteiten onderneemt en de aanwezige leden gaan accoord.

Overzicht activiteiten afgelopen jaar
De secretaris vertelt over de vaste aandachtspunten. Ieder jaar staat de 4 mei herdenking en het Sint Nicolaas gebeuren op onze agenda evenals de meldingen die we doen bij de Gemeente over gewenste aandacht voor bestrating en groen waar dat te wensen over laat, er gaten, kuilen e.d zijn ontstaan. Die meldingen hebben o.a al verbeteringen gebracht aan de weg naar IJbrechtum en verharding van het schelpenpad rond de sportvelden dat onderdeel is van het fietspad Leeuwarden-Sneek v.v.
Veel tijd besteden we ook aan onze projecten, de nieuwbouw, het oude dorpshuis Elim en de nieuwe artsenpraktijk. Er is even aandacht voor de bezwaren van een aantal bewoners op de beoogde bouwplek aan de Swettewei. Ook de jeugd van 12 tot 18 jaar krijgt al enkele jaren bijzondere aandacht.

De voorzitter licht dit nog uitgebreid toe. Er is een deel van de jongeren dat zich niet aansluit bij o.a. verenigingen en andere plekken in het dorp zoals het dorpshuis. Zij willen vrij zijn en hebben behoefte aan een plek voor zichzelf om elkaar te ontmoeten. Wat we zien is dat die jongeren naar verloop van tijd weer worden opgevolgd door andere al naar gelang hun leeftijd. Zo hebben we al veel aandacht gegeven aan een plek om te kunnen zwemmen en een bank met overkapping waar ze specifiek om gevraagd hebben. Toch lukt dit niet omdat bewoners dan met bezwaren komen en/of ouders, die eerst aangeven hierbij betrokken te willen worden, afhaken als het erop aan komt. Ze licht ook toe dat het Bestuur het noodzakelijk vind dat ouders deelnemen en niet verwacht mag worden dat dorpsbelang het wel zal regelen. In de praktijk van ons werk is dat niet te doen. We zullen ontwikkelingen samen met dorpsgenoten moeten willen oppakken om hiermee draagvlak te vinden voor allerlei activiteiten in het dorp.

De aanwezigen zijn het met deze visie wel eens en herkennen de problematiek. Vaak ook,bevestigt raadslid mw Bergstra, zwemt de jeugdelke plek die hen bevalt. Je ziet dat overal zowel in de stad als in de dorpen. Dit wordt doorgaans ook oogluikend toegestaan, tenzij er duidelijk overlast ontstaat.

Onze leden, de heer en mevr van der Meer vragen of het mogelijk is op de brug van het dorp een dubbele ononderbroken lijn aan te brengen zodat weggebruikers op hun eigen rijstrook blijven. Er ontstaan soms gevaarlijke situaties omdat het uitzicht beperkt is en er wordt ook nog ingehaald. Vooral fietsers komen dan in het gedrang. Het Bestuur heeft veel begrip voor dit verzoek en is bereid hierover contact op te nemen met de Gemeente waarbij ook Politie betrokken zou kunnen worden. Op de brug zijn verkeersdeelnemers erg kwetsbaar.

We zijn aan het einde van onze agenda. De voorzitter vraagt of er voor de rondvraag nog behoefte is het woord te nemen. Alle gasten deze avond zijn tevreden met het overleg en vonden het prettig er aan deel te nemen. Van de zijde van de gemeenteraadsleden ontvangen we de belofte dat zij een komend jaar zeker weer van de partij willen zijn als dat ook agenda technisch mogelijk is.
De voorzitter dankt allen en geeft aan dat er nog een drankje geschonken zal worden voor een na zit. Daar maken velen gebruik van. Zo blijven we nog even door praten.

De secretaris.