Publicatie Sneeker Nieuwsblad

1 november 2004

Scharnegoutum

Scharnegoutum wil een passantenhaven ten noorden van het dorp in de Zwette. Dit is een van de wensen uit de ontwikkelingsvisie 2004-2020 die door het dorp is gepresenteerd.

Het realiseren van de Middelseerûte, waarbij boten met en hoogte tot 2,5 meter van Sneek naar Leeuwarden kunnen varen, biedt nieuwe impulsen voor het dorp. Het dorp vindt dat daarom ter stimulering van de recreatie nieuwe voorzieningen gemaakt moeten worden.

Daarbij wordt gedacht aan een aanlegsteiger in het centrum van het dorp voor de dagjesmensen en een passantenhaven ten noorden van het dorp om de toeristen wat langer te houden. Ook vanuit de eigen bevolking is er behoefte aan een dergelijke voorziening.

Wat de recreatie betreft wil de gemeenschap dat het nieuwe fietspad langs de Zwette door het dorp loopt, om optimaal te kunnen profiteren voor de verwachte drukte op dit pad tussen Sneek en Leeuwarden.

Scharnegoutum maakt in de visie duidelijk dat zij geen woningbouw wil ten noordwesten van de spoorlijn Sneek – Leeuwarden en ten zuidwesten van het dorp. Als er ten noorden van de spoorlijn gebouwd wordt, vreest het dorp dat er een satellietdorp ontstaat, omdat de afstand tot het centrum dan te groot is. Ten zuiden van Scharnegoutum woningen bouwen is niet gewenst, omdat huizen daar het open karakter van het gebied aantasten en daarmee het aanzien van het dorp.

In het dorp is bovendien behoefte aan uitbreiding van bedrijventerrein voor kleinschalige bedrijven voor lokale ondernemers. Volgens de opstellers van de nota leent alleen het terrein bij de Oergongswei zich voor uitbreiding, maar zijn er binnen de dorpskern ook nog mogelijkheden. Bij uitbreiding in het buitengebied moet wel gekeken worden naar de landschappelijke inpassing.

Het dorp wil dat er op korte termijn een helder inrichtingsplan gemaakt wordt voor het gebied tussen Scharnegoutum en Sneek, opdat er een natuurlijke buffer tussen de stad en het dorp blijft.