In de Flearen zijn we met vrijwilligers van de Stifting Natuergebiet bezig met de aanleg van een plas-dras. Met uitstekende hulp van Auke van Dijk, die ook nog goeie adviezen aanleverde, zijn we klaar met de voorbereidingen en is nu het wachten op de door zonne-energie aangedreven pomp, die het water vanuit de Zwette op het land zal pompen. Auke heeft eerst een sleuf gegraven ten behoeve van de afwatering van de weide waar de schapen van Eva Brouwer lopen. Op de foto is dit aan de zijde waar de mannen op staan, terwijl de plas-dras ter linker zijde zal komen, dus richting de groenstrook. De afrastering geeft de scheiding aan tussen plas-dras gebied en schapenveld. Om de plas-dras heen hebben we een lichte aarden waterkering aangebracht wat het weglopen van het water van de plas-dras moet voorkomen.

Met instemming van de gemeente SWF hebben we met Eva een ruil afgesproken zodat wij een plasdras kunnen realiseren, terwijl Eva haar schapen mag gaan weiden op een deel van ons natuurgebied met een hoger gelegen grasperceel, zodat de schapen droge pootjes houden. De bewoners van

de Trekskúte die uitzicht hebben op het natuurgebied zijn blij met deze ontwikkelingen en hebben toegezegd dat zij deel willen nemen aan de groep vrijwilligers die de zorg draagt voor de natuurgebieden. Het stichtingsbestuur is hier erg mee ingenomen en de bewoners hebben dan ook nu al meegeholpen bij de werkzaamheden. Het is mooi dat we nu, net als bij “It Lange Rek”, handen, oren en ogen hebben bij onze natuurgebieden.

Wij verwachten dat de plasdras ervoor gaat zorgen dat er veel vogels op af komen. Daarbij kan gedacht worden aan de weidevogels, die dan hopelijk worden verleid zich ook weer te vestigen en te gaan broeden op het boerenland aan de overzijde van de zwette. Daar is de vogelstand nl. drastisch afgenomen o.a. doordat er geen maispercelen meer aanwezig zijn. Tot zowat aan Deersum toe is de vogelstand er erg op achteruit gegaan. De ervaring met plas-dras gebieden leert dat ook zeevogels hier baat bij hebben zodat de kans bestaat dat ook stern, visdief, kluut en plevieren op bezoek komen.
Het stiftingsbestuur