De iisbaan; Hjir leit de âld iisbaan yn besletten, it stikje iis der’t yn’e winter fertrout riden is, as de Swette noch net sterk is.
Middelseepaad; Omdat ús doarp eartiids yn’e Middelsee lein hat, it iene plakje wat droeger as it oare. In paad om’t dizze dyk letter ek as fyts en kuierpaad brûkt wurde sil.
Trekskûte,

Langaerderdyk; Eartiids lei fan’e kromme Tille in brêge oer de Swette, nei de Flearen in dyk. It wie de Langaerderduk of de Langaerderwei. Krekt neamde dyk slút oan op’e Fleardyk dy’t yn noardlike rjochting rûn op’e Heidepleats ta.
De Skou,
De Pream,