Zie ook ons bericht in de Doarpsomropper van november 2020 

Instemming leden doarpsbelang  nodig met onze projecten 2019 

Ondernemersfonds SWF vraagt de leden van doarpsbelang  naar hun mening over de bestedingen die doarpsbelang heeft gedaan uit de subsidies van hun Fonds. Zij geven aan dat dit doorslaggevend is om in te stemmen met de uitgaven. Overigens gaat het Fonds ook inzage vragen in onze boekhouding en wordt er om foto`s van de uitgevoerde projecten gevraagd. Die zijn intussen al gemaakt. 

Wij vragen U als leden te reageren en aan te geven of U instemt met de uitgevoerde projecten en daaraan bestede bedragen. Ook kunt U natuurlijk vragen, op- of aanmerkingen bij ons indienen. Doe dit s.v.p via secretariaat@db-scharnegoutumloenga.nl

Of mijn privé mailadres jan-luimstra@ziggo.nl 

Uit het totale budget van het Ondernemersfonds van 20492,12 euro is het volgende betaald;

-Project bomen kerk en kerkhof 4982,36 euro (PKN)
-Project bewegwijzering industrieterreinen , vergunningsaanvraag gemeente 605,- euro
-Bloembakken en baskets Lege Dyk 3591,89 (bedrijf entree-vert, leverancier bakken)
-Meerkosten Doarpsomropper, full colour 486,- euro (Keetman)
-Bloembakkenvulling 1927,58 (hovenier Grolleman)
-Nabestelling bloembakken en vulling ivm vandalisme 186,87 (hovenier Grolleman)
-Bebording tbv de Ondernemers bedrijventerreinen Trekdyk en Oergongsdyk 5000,- euro

 Inmiddels is de vergunning daarvoor eindelijk toegezegd aan het bedrijf Interlinie die
 de plaatsingen zal uitvoeren. Inmiddels ook ontvangen, maar we moeten nu weer wachten met de uitvoering tot de bezwaartermijn voor burgers is verstreken. Dit laatste is een verplichting van de gemeente in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Uitgegeven is hiermee een bedrag van € 16.779,70
Er resteert dus nog een bedrag van € 3712,42 . De mediagroep kreeg € 2500,- toebedeeld en zal in 2020 nog tweemaal een full colour Omropper uitbrengen, welke meerkosten uit ons budget betaald zullen worden. Ook kan uit dit budget bijgedragen worden aan het vernieuwen van de dorpswebsite waaraan inmiddels gewerkt wordt. Als ook dit gebruikt is zal er nog een kleine reserve zijn van plm € 1500,-

Wij doen een beroep op de leden hun mening langs deze weg kenbaar te maken nu het beleggen van een bijeenkomst niet mogelijk is i.v.m de corona. Graag uw instemming. Wij tellen de stemmen voor en tegen. Leden die niet reageren beschouwen we als instemming, hoewel we die niet meetellen. Als een meerderheid van hen die wel reageren voor stemt betekent dit dat we het bestuur van het Fonds de uitslag kunnen melden.

Namens het Bestuur

Jan Luimstra (secretaris)