Nu de herfst waarin we in onze gebieden misschien nog iets van de vogeltrek
kunnen waarnemen, aanstaande is, verstrijkt ook het eerste levensjaar van de Flearen en `t Lange Rek. Nog voor de opening hebben veel dorpsgenoten door te schaatsen op `t Lange Rek, dit gebied, waar het schelpenpad nog moest worden aangelegd, verkend.
De vegetatie heeft zich in voorjaar en zomer uitbundig ontwikkeld en veel diersoorten hebben de gebieden ontdekt. Vooral water- maar ook weide- en zangvogels waren volop aanwezig. Vissen, insecten, vlinders en bv. kikkers zijn echter niet minder van belang als onderdeel in de keten die onze fauna in stand moet houden. Ook die waren vertegenwoordigd.
In juli en begin september hebben we gemaaid en is het gras afgevoerd. Dit, met dank vooral aan Haite Schukken. ( foto’s uit het gebied bij de foto reportages ).

Bij een laatste tocht door het gebied blijkt dat het schelpenpad inmiddels behoorlijk door gras begroeid wordt. Daaraan zullen we aandacht moeten geven.
In de Flearen hebben veel distels gebloeid wat vlinders, maar ook zaadetende zangvogels aantrok. We zullen de distelgroei echter wel terug moeten dringen.
Misschien zijn er dorpsgenoten die zich afvragen of het met de aanplant wel goed komt, nu deze haast uit het zicht verdwijnt door hoog opschietend onkruid.
Daarom laten we U weten dat deskundigen ons verzekerd hebben dat dit beslist goed gaat komen. Onkruiden groeien zich dood en verdwijnen op termijn. De aanplant zal doorzetten en, als het hoger wordt en uitdijt, het onkruid in toom houden en meer zangvogels aantrekken.
Onze schoolkinderen maken met hun leidinggevenden nog steeds dankbaar gebruik van de gebieden en vergroten hiermee hun kennis van de natuur. Inmiddels buigen wij ons over een verzoek van de schoolleiding om nog een kleine voorziening aan te brengen. De route die gelopen moet worden is wat te lang om de les goed te kunnen afronden.
Inmiddels heeft de Stichting een subsidie mogen ontvangen van de provincie Fryslân. Dit maakt het ons mogelijk de geplande oeverzwaluwwand in Oer `t Lange Rek te realiseren. Ook de Flearen gaan we verrijken met een voorziening. We hopen dat daar ook nog eendenkorven kunnen komen. Tenslotte biedt de subsidie ons de mogelijkheid om door te gaan met het educatieproject met school.
Zoals gezegd hebben met name veel vogels de gebieden bevolkt. Daarbij waren zelfs bijzondere soorten zoals de lepelaar, de zilverreiger, maar ook buizerd, kiekendief en torenvalken.
In bijgaande foto-impressie gemaakt in onze gebieden, vind U een, overigens niet geheel volledig overzicht.
Het vermelden waard is in elk geval dat kieviten, meerkoeten, eenden, grutto, nijlgans en bergeenden gebroed hebben en jongen voortgebracht in één of beide gebieden.
We hopen en verwachten dat in komende jaren meer soorten en in grotere aantallen zullen gaan broeden de Flearen en `t Lange Rek.
In de Flearen waar veel distels groeiden is waargenomen dat putters (U weet wel, van die veelkleurige bijna tropisch aandoende zangvogeltjes) lange tijd verbleven om de zaden van de distel en/of insecten te eten. Eén vlindersoort, nl. de kleine vos wist de distel erg te waarderen.
Daarentegen heb ik de distelvlinder die massaal af kwam op de vlinderstruiken in ons dorp, er niet gezien. Deze soort was erg talrijk wat een uitzondering is in onze streken.
Erg jammer vinden we tenslotte de geluiden dat het aantal loslopende honden weer toeneemt in de natuurgebieden bij ons dorp. Wij vragen U allen mensen hierop aan te spreken.
Bent U blij met de nieuwe natuurwaarden bij Scharnegoutum? Meld U dan bij ons aan en doe
mee. Help ons de Flearen en `t Lange Rek nog mooier te maken. Alle betrokkenen denken mee bij de verdere ontwikkeling en ontvangen alle informatie uit eerste hand.
Namens het stichtingsbestuur,
Jan Luimstra