ANBI gegevens Stichting Dorpshuis Scharnegoutum

 

 1. Naam en doelstelling

De Stichting Dorpshuis Scharnegoutum, Legedyk 43, 8629 RL Scharnegoutum, RSIN/fiscaal nummer ANBI 36.93.260, heeft ten doel: het faciliteren en stimuleren van activiteiten in en rond het dorpshuis te Scharnegoutum en Loënga ten behoeve van de inwoners van Scharnegoutum en Loënga en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel van Friesland te Leeuwarden onder nummer 41000007.

 

 1. Beleid(splan)

 

 1. Het beleid van de Stichting Dorpshuis Scharnegoutum is gericht op het duurzaam in

   standhouden van een dorpshuis als ontmoetingsplaats

Dit niet alleen door middel van het bieden van ruimte aan verenigingen die activiteiten ontwikkelen op sociaal en cultureel terrein maar ook het als dorpshuis zelf ontwikkelen en aanbieden van sociale – en culturele activiteiten voor jong tot oud.

Een aanbod van activiteiten die een bijdrage leveren aan de sociale leefbaarheid in het dorp en haar inwoners is hierbij uitgangspunt.

Zelfwerkzaamheid is de basis voor het duurzaam in stand houden van het dorpshuis. Hierbij moet voortdurend sprake zijn van een win-win situatie. De inwoners van Scharnegoutum zullen zich op vrijwillige basis, zowel in verenigingsverband als individueel, in blijven zetten voor het duurzaam in stand houden van het dorpshuis.

 

 1. Vaste gebruikers worden structureel betrokken bij de beleidsvorming aangaande

   gebruik, inrichting, planning en indeling van beschikbare ruimten.                                       

Verenigingen en instellingen op sociaal cultureel terrein die samen met en voor inwoners uit eigen dorp activiteiten organiseren hebben voorrang bij huren ruimten.

 

 1. De werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie van het dorpshuis worden geheel

   door vrijwilligers uitgevoerd.

Er zal blijvend aandacht zijn voor het beschikbaar zijn van vrijwilligers. Belangrijke kerntaken van vrijwilligers zijn; beheer, organiseren eigen activiteiten, onderhoud, bediening en schoonmaken. Het vrijwilligersbeleid blijft gericht op het vrijwilligers optimaal ondersteunen bij de uitvoering van de taken. Vrijwilligers gericht in te zetten bij de vaste terugkerende activiteiten met daarnaast vrijwilligers die beschikbaar zijn voor eenmalige en specifieke activiteiten en werkzaamheden is hierbij uitgangspunt.

 

 1. Het financiële beleid is gericht op het duurzaam realiseren van een gezonde exploitatie

   van het dorpshuis.

Realisatie van deze beleidsdoelstelling zal plaats moeten vinden zonder dat de bij a, b en c genoemde punten in het geding komen.

 

 1. Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen personeel in dienst, maar werkt volledig met vrijwilligers.

 

 1. Activiteiten 2019

Naast het beschikbaar stellen van ruimtes aan talrijke verenigingen uit Scharnegoutum en Loënga heeft de Stichting in 2019 de volgende activiteiten zelf georganiseerd.

 

 1. Nieuwjaarsnacht op 1 januari.
 2. Biljarttoernooi op 3, 4 en 5 januari i.s.m. een commissie uit de biljartclubs.
 3. Presentatie C. Veenstra op zaterdagmiddag 12 januari: trekschuit en tolhuizen De Swette.
 4. Stamppotbuffet op vrijdagavond 18 januari.
 5. Wandellichtjestocht op zondagavond 27 januari.
 6. Salonmiddagen (4x) op 6 februari, 6 maart, 6 november en 4 december (woensdags).
 7. Kidscarnaval op vrijdagavond 1 maart.
 8. Darttoernooi op vrijdagavond 8 maart (geschrapt in verband met te weinig deelname).
 9. Damesbingo op zaterdagavond 9 maart.
 10. Band Just No Knock op zaterdagavond 13 april (Swetteswing).
 11. Vrijwilligersavond op vrijdag 17 mei.
 12. Captainsdinner op vrijdagavond 18 oktober.
 13. Legomiddag woensdag 23 oktober.
 14. Oktoberfest op zaterdagavond 26 oktober.
 15. Muziekmiddag op zondag 10 november met Ald Izer en Crossed Guitars.
 16. Mantelzorgmiddag op donderdag 14 november.
 17. Tapasavond op zaterdag 16 november.
 18. Kerstbingo op zondagmiddag/-avond 22 december
 19. Klaverjasavonden op vrijdagavonden (9x).

 

 1. Balans per 31 december 2017, 2018 en 2019

 

Omschrijving

2017

2018

2019

 

ACTIVA

 

 

 

Vaste activa

57.288

46.277

42.194

Vlottende activa

13.596

14.948

11.033

Liquide middelen

135.970

171.967

203.114

 

206.854

233.192

256.341

PASSIVA

 

 

 

Eigen vermogen

185.971

207.912

230.618

Voorziening groot onderhoud

14.000

17.500

21.000

Vreemd vermogen kort

6.883

7.780

4.723

 

206.854

233.192

256.341

 

 1. Staat van baten en lasten 2017, 2018 en 2019

 

Omschrijving

2017

2018

2019

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

Omzet horeca

63.879

 

78.215

 

51.089

 

Inkoop horeca

25.855

 

30.482

 

18.538

 

 

 

38.024

 

47.733

 

32.551

Huren

24.660

 

26.114

 

28.239

 

Kaartverkoop

1.335

 

1.561

 

321

 

 

 

25.995

 

27.675

 

28.560

 

 

64.019

 

75.408

 

61.111

LASTEN

 

 

 

 

 

 

Kosten vrijwilligers

7.120

 

7.339

 

5.890

 

Huisvestingskosten

19.264

 

20.130

 

19.682

 

Algemene kosten

5.230

 

6.256

 

5.554

 

Activiteiten

3.279

 

5.785

 

608

 

Niet te verrekenen BTW

306

 

325

 

1.268

 

Afschrijvingen

13.615

 

13.642

 

8.913

 

 

 

48.814

 

53.477

 

41.915

Bedrijfsresultaat

 

15.205

 

21.931

 

19.196

Diverse baten/lasten

2.500

 

0

 

3.500

 

Rentebaten

21

 

10

 

10

 

 

 

2.521

 

10

 

3.510

Resultaat

 

17.726

 

21.941

 

22.706